Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 1983:11.

Utfärdad den 1 februari 1979.

Omtryckt i SFS 1983:11

1 §

Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja tillskott och utveckling av företag i u-länder besluta om

  1. finansiellt stöd till sådant företag,

  2. bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förutsättningarna för företag i u-länder.

Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs i samverkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i världlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning, lån eller lånegaranti.

SFS 1983:11

2 §

Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:54

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1978.

SFS 1983:11

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. (Utkom 25 jan. 1983.)