Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1979:54) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja tillkomst och utveckling av företag i u-länder

Omtryckt i SFS 1983:11

1 §

Enligt de närmare föreskrifter som beslutats av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får stiftelse som har bildats för att främja tillskott och utveckling av företag i u-länder besluta om
  • finansiellt stöd till sådant företag,
  • bidrag till förinvesteringsstudier och andra studier som avser förutsättningarna för företag i u-länder.
Finansiellt stöd kan lämnas till företag som ägs gemensamt av eller drivs i samverkan mellan svenskt företag och företag eller annan institution i världlandet. Stödet kan ha formen av aktieteckning, lån eller lånegaranti. SFS 1983:11

2 §

Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftsförhållanden.