Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1979:631) om beslutanderätt för stiftelse som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete

Utfärdad den 21 juni 1979.

1 §

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till stiftelse, som har bildats för att främja industriellt utvecklingsarbete, att pröva fråga om bidrag eller annat stöd inom stiftelsens verksamhetsområde.

2 §

Den som hos stiftelse som avses i 1 § har tagit befattning med fråga som anges i paragrafen får ej obehörigen yppa vad han därvid har erfarit om affärs- eller driftförhållanden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1979:631

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1979.