Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag Denna förordning upphör enligt F (2014:549) att gälla vid utgången av juli 2014.Utfärdad den 3 mars 1981.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2004 SFS 2004:351 – Regeringen föreskriver att i 1 § förordningen (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolagFörordningen omtryckt 1992:804. Senaste lydelse av 1 § 1994:410. orden “Patent- och registreringsverket” skall bytas ut mot “Bolagsverket”. 1 §1 §Frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag prövas av Bolagsverket. F (2004:351). 2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.2 §2 §För handläggning och prövning av ansökan enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skall avgift betalas med 475 kronor.Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (1996:363). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1981:111 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1981. 1994:410 Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1994. 1996:363 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996. 2004:351 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.2. Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning. 2014:549 (Utkom d. 25 juni 2014.)