Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Utkom från trycket den 17 juni 1991.
Utfärdad den 30 maj 1991.

1 §

Enligt bestämmelserna i denna lag får sådana bostadsföreningar som avses i punkterna 4 och 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) omregistreras till bostadsrättsföreningar.

Bolagsverket prövar fråga om omregistrering efter anmälan av bostadsföreningen.

SFS 2004:242

2 §

Omregistrering får ske under förutsättning

  1. att bostadsföreningen har beslutat ändra innehållet i sina stadgar i överensstämmelse med bestämmelserna i bostadsrättslagen (1991:614),

  2. att bostadsföreningen har minst tre medlemmar och har utsett styrelse och revisor för bostadsrättsföreningen i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 12 och 26 §§ bostadsrättslagen,

  3. att bostadsföreningen har beslutat ändra sitt företagsnamn till överensstämmelse med bestämmelserna i 9 kap. 6 § bostadsrättslagen, samt

  4. att en sådan ekonomisk plan som anges i 4 § denna lag har upprättats och registreras samtidigt med att föreningen omregistreras.

I fråga om omregistreringen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 9 kap. 31 § bostadsrättslagen.

SFS 2018:1666

3 §

Ett beslut av bostadsföreningen i de frågor som avses i 2 § första stycket 1–3 och 4 § fattas i den ordning som anges i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna om viss majoritet i 6 kap. 36 § andra stycket 2 och 3 i den lagen ska inte gälla sådana beslut och inte heller när föreningsstämman beslutar i någon annan angelägenhet som rör omregistreringen. Inte heller ska sådana villkor i stadgarna som går längre än det som föreskrivs i 35 och 36 §§ i det kapitlet tillämpas.

SFS 2018:716

4 §

Innan ett beslut fattas som avses i 2 § första stycket 1–3, skall en förenklad ekonomisk plan ha upprättats av bostadsföreningens styrelse och godkänts av föreningsstämman. I planen skall en beräkning göras av bostadsföreningens behållna tillgångar. Medlemmarnas insatser skall anses utgöra motsvarande insatser i bostadsrättsföreningen. Överskott utöver insatserna kvarstår i bostadsrättsföreningen om inte föreningsstämman beslutar annat.

5 §

När ett beslut om omregistrering har vunnit laga kraft, skall de lägenheter som av bostadsföreningen varit upplåtna med sådan rätt som anges i punkt 4 eller 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) i stället anses upplåtna med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningens styrelse skall genast utfärda bevis till bostadsrättshavarna om bostadsrätterna. Beviset skall innehålla sådana uppgifter som skall anges i lägenhetsförteckning enligt 9 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1991:615

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1992:1452

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till d. 1 jan. 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 1993:315

Denna lag träder i kraft 1 juli 1993.

SFS 2004:242

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2016:112

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2018:716

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1666

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.