Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Bostadsrättsförordning (1991:630) BostadsrättsförordningenFörarbeten2009:1145Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).Utfärdad den 30 maj 1991.Utkom från trycket den 17 juni 1991.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2018:1553 – Regeringen föreskriver att 9, 10 och 10 c §§ bostadsrättsförordningen (1991:630) ska ha följande lydelse. SFS 2018:1812 – Regeringen föreskriver att 1, 6 och 8 §§ bostadsrättsförordningen (1991:630) ska ha följande lydelse.Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2018:768 – Regeringen föreskriver att 19 a § bostadsrättsförordningen (1991:630) ska ha följande lydelse.Ekonomisk plan1 §1 §En ekonomisk plan för en bostadsrättsförening enligt 3 kap. bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär ska detta anges. 1. Bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer. 2. Beskrivning av fastigheten. 3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning. 4. Kostnad för föreningens fastighet. 5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten. 6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för föreningens verksamhet. 7. Finansieringen av kostnader enligt 4–6 (finansieringsplan). 8. Föreningens löpande kostnader och intäkter. 9. Driftskostnader som bostadsrättshavarna ska svara för och som inte ingår i årsavgiften.Planen ska dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en känslighetsanalys. F (2018:1812). Lagen 2003:35, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. I fråga om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 1 och 8 §§ i sina äldre lydelser. 3. Vid prövning enligt 10 a § av intygsgivares behörighet meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre behörighetskrav gälla.2 §2 §Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla följande uppgifter. 1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med tomträtt eller annan nyttjanderätt skall detta anges. 2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad byggnadsbeskrivning. 3. Om föreningen har fler än ett hus, en beskrivning av husens placering i förhållande till varandra. 4. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt, storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning. 5. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att ingå i gemensamhetsanläggning. 6. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller annan ändring av föreningens hus. 7. Fastighetens försäkringar.3 §3 §I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges 1. lånebelopp och lånevillkor, 2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren, 3. insatser och upplåtelseavgifter samt deras fördelning i stort på de olika bostadsrätterna och 4. övriga finansieringsposter.4 §4 §För löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8 skall anges 1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga kostnader, 2. intäkter uppdelade på årsavgifter och övriga intäkter samt 3. årsavgifternas fördelning på de olika bostadsrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.4 a §4 a §En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avsekapitalkostnader, driftskostnader, avsättningar för underhåll, eventuella övriga avsättningar, underhållskostnader, övriga kostnader, intäkter genom årsavgifter, och övriga intäkter.I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och räntor som prognosen bygger på.Uppgifterna enligt första stycket 1–8 skall avse de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. F (2003:35). 4 b §4 b §En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse beräknad årsavgift vid olika inflations- och räntenivåer beträffande de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret. F (2003:35). 5 §5 §En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614).Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till ansökningshandlingen. F (2008:105). F 2004:361, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning. 3. Säkerhet som enligt 15 § förvaras hos Patent- och registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket.6 §6 §En förenklad ekonomisk plan enligt lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar ska innehålla följande uppgifter. 1. Bostadsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt bostadsrättsföreningens företagsnamn. 2. Bostadsföreningens behållna tillgångar. 3. Medlemmarnas insatser. 4. Överskott utöver insatserna. F (2018:1812). 7 §7 §Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer.Kostnadskalkyl8 §8 §En kostnadskalkyl enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen (1991:614) ska innehålla uppgifter om bostadsrättsföreningens företagsnamn och organisationsnummer samt, i den omfattning som det behövs för att beräkna avgifterna, de övriga uppgifter som följer av 1 §. Den ska även innehålla en ekonomisk prognos enligt 4 a § omfattande de kostnader och intäkter som har tagits upp i kalkylen samt en känslighetsanalys enligt 4 b §. Kalkylen ska vara försedd med ett intyg enligt 5 kap. 3 § andra stycket bostadsrättslagen.Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av kostnadskalkyler. F (2018:1812). Intygsgivare9 §9 §Boverket beslutar om behörighet som intygsgivare enligt 3 kap. 3 § första stycket 1 bostadsrättslagen (1991:614).Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet. F (2018:1553). 10 §10 §Behörighet som intygsgivare får endast ges till den som har nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller fastighetsekonomi samt kunskaper om byggverksamhet och förvaltning av fastigheter.Behörighet ska ges för en viss tid, dock högst tre år. Efter en ny ansökan kan behörigheten förlängas med högst tre år åt gången.Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet ska det särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit verksam som intygsgivare. F (2018:1553). 10 a §10 a §Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. F (2009:1145). Förutv. 10 a § nu 10 c §.10 b §10 b §I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut meddelas inom tre månader efter det att en fullständig ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas. F (2009:1145). F 2009:1145, med ikraftträdande 27 dec.s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 10 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts.10 c §10 c §Boverket ska återkalla behörigheten för en intygsgivare sominte uppfyller de krav som anges i 10 § första stycket, eller inte är tillräckligt omsorgsfull vid utförandet av sina skyldigheter enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 § bostadsrättslagen (1991:614) eller enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt. I ett fall som avses i första stycket 2 får Boverket ge en varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan anses vara en tillräcklig åtgärd. F (2018:1553). Tidigare beteckning 10 a §.Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare ansågs sakna stöd i lag HFD 2017: 22.11 §11 §Boverket skall underrätta Bolagsverket om meddelad behörighet och återkallelse av behörighet.En förteckning över intygsgivare skall finnas tillgänglig hos Boverket och Bolagsverket. F (2004:361). Säkerhet12 §12 §Säkerhet för återbetalning av insats och upplåtelseavgift enligt 4 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de insatser och upplåtelseavgifter som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.13 §13 §Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 5 kap. 5 § bostadsrättslagen (1991:614) skall täcka det sammanlagda beloppet av de förskott som avses med bostadsrättsföreningens ansökan om tillstånd.14 §14 §Säkerheten enligt 12 och 13 §§ skall bestå av bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO Aktiebolag. F (1995:1466). 15 §15 §Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket. F (2004:361). F 2003:1047, med ikraftträdande 1 jan. 2004, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket bostadsrättslagen, om tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen.16 §16 §Ansökan om återställande av säkerhet skall göras skriftligen hos Bolagsverket. F (2004:361). 17 §17 §Till ansökningshandling om återställande av säkerhet enligt 12 § skall fogas en kopia av protokoll som utvisar att den slutliga kostnaden för föreningens hus har redovisats på en föreningsstämma. Vidare skall lämnas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att talan om ersättning för bostadsrätten inte väckts inom ett år från det att den slutliga kostnaden redovisats på föreningsstämma eller, om sådan talan väckts, att målet är slutligt avgjort och föreningens betalningsskyldighet har fullgjorts.18 §18 §Till ansökningshandling om återställande av säkerhet för förskott enligt 13 § skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i föreningens styrelse att de lägenheter för vilka förskott tagits ut är upplåtna med bostadsrätt till den som tecknat förhandsavtalet eller till någon som avses i 5 kap. 6 § bostadsrättslagen (1991:614) eller att mottagna förskott har återbetalats.19 §19 §När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla tillståndet att ta upp förskott eller att upplåta bostadsrätt. F (2004:361). Elektronisk ansökan Rubriken införd g. F 2008:105. 19 a §19 a §En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller denna förordning som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.Bestämmelserna i 2 kap. 1 § tredje stycket och 2 § andra stycket och 5 kap. 1 och 8 §§ förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar ska tillämpas. F (2018:768). Avgifter Rubriken införd g. F 2003:1047. 20 §20 §För handläggning och prövning av en ansökan enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) skall avgift betalas med 1 000 kr.Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. F (2003:1047). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1991:630 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991 då bostadsrättskungörelsen (1971:486) upphör att gälla. Äldre bestämmelser skall dock gälla för ekonomiska planer som har upprättats och lämnats in för registrering före d. 1 juli 1991. 1992:1457 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.Om en länsstyrelses föreningsregister inte överförts till Patent- och registreringsverket enligt förordningen (1992:1454) om förande av handels och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket gäller 5 och 11 §§ i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan överföring sker. 1995:1466 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996. 2003:35 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003. 2. I fråga om ekonomiska planer och kostnadskalkyler som har getts in till Patent- och registreringsverket för registrering före ikraftträdandet tillämpas 1 och 8 §§ i sina äldre lydelser. 3. Vid prövning enligt 10 a § av intygsgivares behörighet meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre behörighetskrav gälla. 2003:1047 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 4 kap. 2 § första stycket och 5 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) som har inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden om återställande av säkerhet enligt 4 kap. 2 § tredje stycket eller 5 kap. 5 § andra stycket bostadsrättslagen, om tillstånd enligt 4 kap. 2 § eller 5 kap. 5 § samma lag har lämnats av länsstyrelsen. 2004:361 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004. 2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning. 3. Säkerhet som enligt 15 § förvaras hos Patent- och registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket. 2008:105 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008. 2009:1145 1. Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009.2. Bestämmelserna i 10 b § tillämpas inte på ärenden som har kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts. 2018:768 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1553 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2018. 2018:1812 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.