Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. F 1995:1456.

Utfärdad den 18 november 1993.

Utkom från trycket den 7 december 1993

1 §

Samfällighetsföreningsregister enligt 25 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter förs genom automatisk databehandling.

Även de förteckningar som förs över vägföreningar och vägsamfälligheter enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller över samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar skall föras som register genom automatisk databehandling. Uppgifts- och avgiftsskyldighet i dessa fall omfattas i denna förordning endast av 5 och 13 §§.

Varje register skall föras för sig.

SFS 1995:1456

2 §

Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten.

SFS 2008:696

Registerändamål

3 §

De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade föreningar och samfälligheter.

SFS 2008:696

Redovisningsenhet

4 §

Varje förening eller samfällighet i de register som anges i 1 § utgör en redovisningsenhet.

Även en förening eller en samfällighet som inte längre består utgör en redovisningsenhet. Personuppgifter skall tas bort ur registret sedan en berörd persons befattning i föreningen eller samfälligheten upphört och sedan anspråk inte längre kan riktas mot denna person med anledning av uppdraget.

Registerinnehåll

5 §

För varje samfällighetsförening ska registret innehålla följande uppgifter. I fråga om personuppgifter får ett register endast innehålla vad som särskilt föreskrivs i 7 och 8.

Registrets innehåll

Uppgift skall redovisas om följande (anges här med x)

 

bestående enhet

avregistrerad enhet

1. föreningens organisationsnummer

 

x

 

x

 

2. föreningens företagsnamn

 

x

 

x

 

3. den gemensamhetsanläggning, samfällighet eller rättighet som föreningen förvaltar (förvaltningsobjekt)

 

x

 
 

4. ändamålet med föreningens verksamhet (förvaltningsobjektets ändamål)

 

x

 
 

5. den ort där styrelsen har sitt säte (kommun)

 

x

 

x

 

6. föreningens postadress

 

x

 
 

7. styrelsens medlemmar och en av länsstyrelsen förordnad ledamot eller syssloman med namn och postadress

 

x

 
 

8. firmatecknare om en sådan har utsetts

 

x

 
 

9. föreningens räkenskapsår (räkenskapsperiod)

 

x

 
 

10. datum för registrering eller avregistrering av föreningen

 

x

 

x

 

11. hänvisning till en annan förening om föreningen genom fusion gått upp i en annan förening eller ombildats

 
 

x

 

12. hänvisning till en annan registermyndighet om föreningen flyttats över till ett annat län

 
 

x

 

13. föreningens status (bestående eller avregistrerad)

 

x

 

x

 

14. övriga uppgifter av betydelse om föreningen som inte registrerats på något annat ställe

 

x

 

x

 

SFS 2018:1816

Registrering av samfällighetsförening

6 §

När registrering beviljas av en samfällighetsförening skall den ena kopian av stadgarna förses med bevis om registreringen och därefter skickas tillbaka till föreningen. När en ändring registreras i föreningens stadgar, skall den ena kopian av protokollet över ändringsbeslutet förses med bevis om registreringen och därefter skickas tillbaka till föreningen.

Överflyttning, fusion och upplösning av förening

7 §

Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället registreras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt beslutet kommer ha sitt säte.

SFS 2008:696

8 §

En samfällighetsförening som genom fusion uppgått i en annan förening avregistreras sedan fusionsavtalet registrerats.

Motsvarande bestämmelser gäller en förening eller en samfällighet som har upplösts.

Underrättelser från registermyndigheten

9 §

Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.

En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om

  1. föreningens organisationsnummer,

  2. föreningens företagsnamn,

  3. föreningens säte,

  4. föreningens adress, och

  5. datum för registrering eller avregistrering.

Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter.

SFS 2018:1816

Avgifter

10 §

Avgift skall tas ut när en samfällighetsförening

  1. ansöker om registrering,

  2. anmäler ändring i stadgarna.

11 §

För avgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 10–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), och då tillämpas avgiftsklass 5 för ärenden enligt 10 § 1 och avgiftsklass 2 för ärenden enligt 10 § 2.

Avgift ska inte tas ut för registrering, som sker efter en anmälan om enbart adressändring eller efter en anmälan från en myndighet eller som vidtas enligt 3 kap. 22 § lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Avgift ska tas ut enligt 10 § 2 för registrering av en samfällighetsförening som bildats enligt 19 § lagen (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

SFS 2018:1816

12 §

Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden.

13 §

För registerutdrag får avgift tas ut enligt bestämmelserna i 20–24 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass A tillämpas. För utdrag som expedieras i registreringsärende får ingen avgift tas.

SFS 2018:382

Övriga bestämmelser

14 §

Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats för införande i de register som avses i 1 §. Uppgifterna får lämnas ut via terminal.

Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål.

SFS 2008:696

15 §

Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2008:696

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1270

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1995:1456

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996 då kungörelsen (1973:1166) om förande av samfällighetsföreningsregister upphör att gälla.

SFS 2003:965

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2008:696

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2008.

SFS 2018:382

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1816

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.