Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1995:665) om revisorerFörarbetenJfr rådets åttonde direktiv 84/253/EEG av den 10 april 1984 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision av räkenskaper (EGT nr L 126, 12.5.1984, s. 20, Celex 384L0253) och rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT nr L 19, 24.1.1989, s. 16, Celex 389L0048).2009:574Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87, Celex 32006L0043).2009:1147Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376, 27.12.2006, s. 36, Celex 32006L0123).2016:445Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.2016:1344Jfr prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103.Utfärdad den 1 juni 1995.Utkom från trycket den 13 juni 1995Inledande bestämmelse 1 §1 §Denna förordning innehåller närmare bestämmelser för tillämpningen av revisorslagen (2001:883). De termer och begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i revisorslagen. F (2001:958). Auktorisation och godkännandeRubriken har denna lydelse enl. F 2013:226. 2 §2 §De prov för revisorsexamen och lämplighetsprov som avses i 4 och 5 §§ revisorslagen (2001:883) anordnas av Revisorsinspektionen. Ett prov för revisorsexamen ska innehålla minst ett skriftligt moment. F (2016:1344). 3 §3 §Revisorsexamen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.Lämplighetsprov ska säkerställa att en utländsk revisor har de kunskaper i svensk rätt som behövs för att utföra lagstadgad revision i Sverige som auktoriserad revisor. Provet ska vara anpassat till den utländska revisorns utbildning och yrkeserfarenhet. F (2013:226). 4 §4 §För att sökanden ska få avlägga revisorsexamen krävs att han eller hon haravlagt kandidatexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) eller genomgått någon annan motsvarande utbildning med godkänt resultat, och genomgått en praktisk utbildning under tre år, som särskilt omfattar revision av årsredovisningar och koncernredovisningar eller liknande redovisningshandlingar.Den praktiska utbildningen ska under minst två år ha fullgjorts i en stat inom EES under handledning av en auktoriserad eller godkänd revisor, eller av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision i en stat inom det området. Den resterande delen av den praktiska utbildningen ska ha fullgjorts på samma sätt eller i en annan stat under handledning av en fysisk person som får utföra lagstadgad revision utan behörighetsbegränsningar i den staten och som Revisorsinspektionen bedömer som lämplig att vara handledare.Den som är godkänd revisor får avlägga revisorsexamen om han eller hon har varit godkänd under sammanlagt minst sju år, även om kraven enligt första och andra styckena inte är uppfyllda. F (2018:640). Tidigare beteckning 5 §. Förutv. 4 § upphävd g. F 2009:574. 5 §5 § Upphävd g. F (2013:226). 6 §6 §En revisor ska genomgå fortbildning i syfte att behålla de kunskaper och den förmåga att tillämpa kunskaperna som avses i 3 §. F (2009:574). Förutv. 6 § nu 5 §.Ansökningsförfarandet 7 §7 §En ansökan om auktorisation eller registrering görs skriftligen hos Revisorsinspektionen. Detsamma gäller en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.Ansökan ska vara undertecknad av sökanden. F (2016:1344). 8 §8 §En ansökan om auktorisation eller godkännande ska innehållapersonbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från en annan stat inom EES, om sökanden är bosatt i en sådan stat,en försäkran om att sökanden inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,närmare uppgifter om sökandens yrkesverksamhet, ochde uppgifter som avses i 15 § första och tredje styckena med undantag för uppgifter om registernummer. F (2013:226). 9 §9 §En ansökan om registrering som revisionsbolag ska innehålla de uppgifter som avses i 15 § andra och tredje styckena.Tillsammans med en ansökan om att ett handelsbolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsavtal och utdrag ur handelsregistret.Tillsammans med en ansökan om att ett aktiebolag ska registreras som revisionsbolag ska bolaget lämna in bolagsordningen, ett utdrag ur aktiebolagsregistret som visar bolagsledningens sammansättning och en kopia av bolagets aktiebok. Revisorsinspektionen får tillåta att bolaget i stället för att lämna in en kopia av aktieboken anger var aktieboken hålls tillgänglig.Tillsammans med en ansökan om att ett företag från en annan stat inom EES än Sverige ska registreras som ett revisionsbolag, ska företaget lämna in ett intyg om att företaget har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten. Revisorsinspektionen får begära att intyget ska vara högst tre månader gammalt. F (2016:1344). 10 §10 §En ansökan om registrering som revisor från tredjeland ska innehålla uppgifter som motsvarar de som avses i 8 § 5 respektive 9 § första stycket. Av ansökan ska även framgå att den person eller det företag som ansöker om registrering uppfyller kraven för att utöva revisionsverksamhet enligt vad som gäller i detta tredjeland. F (2009:574). Förutv 10 § nu 11 §.Erkännande av vissa dokumentRubriken införd g. F 2009:1147. 10 a §10 a §Om Revisorsinspektionen begär att sökanden ska lämna in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska inspektionen godta motsvarande dokument från en annan stat inom EES. Revisorsinspektionen får begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. F (2016:1344). Förutv. 10 a § nu 12 §.10 b §10 b § [Ny beteckning 13 § g. F (2009:574).] 10 c §10 c § [Ny beteckning 14 § g. F (2009:574).] Register Rubriken har denna placering enl. F 2009:941. 11 §11 §Revisorsinspektionen ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland.I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter förallmän eller enskild verksamhet där revisorsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,aktualisering, komplettering eller kontroll av revisorsanknuten information som finns i medlemsregister eller liknande register, ochverksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning ochsom avser revisorer, registrerade revisionsbolag eller revisorer från tredjeland, ellersom för att kunna utföras förutsätter tillgång till revisorsanknuten information. F (2016:1344). Tidigare beteckning 10 §. Förutv. 11 § nu 15 §.12 §12 §Revisorsinspektionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i registret. F (2018:292). Tidigare beteckning 10 c §. Förutv. 12 § nu 16 §.13 §13 § Upphävd g. F (2018:292). Tidigare beteckning 10 b §. Förutv. 13 § nu 21 §.14 §14 § Upphävd g. F (2018:292). Tidigare beteckning 10 c §. Förutv. 14 § nu 22 §.15 §15 §Registret ska för varje revisor innehålla uppgift omnamn, registernummer och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum,bostadsadress och tjänsteadress, ochi förekommande fall företagsnamn, organisationsnummer, postadress och webbplats för det registrerade revisionsbolag som revisorn utövar verksamhet i.Registret ska för varje registrerat revisionsbolag innehålla uppgifter omföretagsnamn, bolagsform och organisationsnummer eller, om organisationsnummer saknas, något annat identifieringsnummer,kontaktperson, postadress och, i förekommande fall, webbplats,adresser till bolagets samtliga verksamhetsställen i Sverige,namn och registernummer för samtliga auktoriserade eller godkända revisorer i bolaget,namn och tjänsteadress för varje styrelseledamot,namn och tjänsteadress eller adress till verksamhetsställe för varje ägare samt registernummer för de ägare som är revisorer, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig,företagsnamn och postadress för de revisionsföretag som ingår i samma nätverk som det registrerade revisionsbolaget, eller en uppgift om var denna information finns tillgänglig, ochi förekommande fall, att bolaget är ett sådant företag från en annan stat inom EES än Sverige som har godkänts att utföra lagstadgad revision i den staten.Om en revisor är registrerad eller om ett registrerat revisionsbolag är registrerat i ett motsvarande register i en annan stat, ska Revisorsinspektionens register innehålla uppgifter om vilken utländsk myndighet som ansvarar för registreringen och, i förekommande fall, om revisorns eller det registrerade revisionsbolagets utländska registernummer.Första–tredje styckena tillämpas på motsvarande sätt när det gäller uppgifter om revisorer från tredjeland. F (2018:1818). Tidigare beteckning 11 §. Förutv. 15 § nu 23 §.16 §16 §En revisor, ett registrerat revisionsbolag och en revisor från tredjeland ska snarast möjligt anmäla varje förändring av sådana förhållanden som framgår av registret. Anmälan ska vara undertecknad av revisorn, en behörig företrädare för det registrerade revisionsbolaget eller, på motsvarande sätt, av revisorn från tredjeland.När Revisorsinspektionen har meddelat beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering, ska uppgifter om revisorn eller revisionsbolaget gallras ur registret så snart som möjligt efter det att beslutet har fått laga kraft. F (2016:1344). Tidigare beteckning 12 §. Förutv. 16 § nu 24 §.17 §17 §De uppgifter i registret som framgår av 15 § ska hållas tillgängliga på Revisorsinspektionens webbplats. Detta gäller dock inte uppgifterna om personnummer och bostadsadresser. F (2016:1344). Förutv. 17 § nu 25 §.17 a §17 a § [Ny beteckning 26 § g. F (2009:574).] 17 b §17 b § [Ny beteckning – 27 § – och lydelse g. F (2009:574).] 17 c §17 c § [Ny beteckning – 28 § – och lydelse g. F (2009:574).] Rapport om åtgärder med anledning av överträdelserRubriken införd g. F 2016:445. 18 §18 §Revisorer och registrerade revisionsbolag ska årligen upprätta en rapport med en översikt över åtgärder som har vidtagits med anledning av överträdelser av de bestämmelser som gäller för verksamheten. Rapporten ska vidarebefordras internt. F (2016:445). Förutv. 18 § upphävd g. F 2016:445. KvalitetskontrollRubriken införd g. F 2009:574. 19 §19 §De personer som utför periodiskt återkommande kvalitetskontroller utses av Revisorsinspektionen eller i den ordning som Revisorsinspektionen bestämmer.En kontrollant ska ha den utbildning och yrkeserfarenhet som är nödvändig för att han eller hon ska kunna utföra en kvalitetskontroll.Kontrollanten får under de tre senaste åren före granskningen inte ha varit delägare i, anställd hos eller på något annat liknande sätt knuten till den som är föremål för granskningen. Kontrollanten ska intyga att det inte finns någon intressekonflikt mellan honom eller henne och den som är föremål för granskningen. F (2016:1344). 20 §20 §En periodiskt återkommande kvalitetskontroll ska innefatta en granskning av ett lämpligt urval revisionshandlingar. Vid kontrollen ska minst följande bedömas:hur tillämpliga revisionsstandarder följs, med beaktande av arten och omfattningen av den verksamhet som revisionsklienterna bedriver,hur kraven på revisorers och registrerade revisionsbolags opartiskhet och självständighet tillämpas,omfattningen av och kvaliteten på de resurser som har lagts ned på revisionsuppdragen,ersättningarna för revisionsuppdragen, ochdet interna kvalitetssäkringsarbetet, om kontrollen avser ett registrerat revisionsbolag.Kvalitetskontrollen ska vara ändamålsenlig och proportionell i förhållande till omfattningen av och komplexiteten i revisorns eller det registrerade revisionsbolagets verksamhet.Efter varje kontroll ska en rapport med de huvudsakliga slutsatserna från kontrollen upprättas.Revisorsinspektionen ska varje år sammanfatta och offentliggöra de övergripande iakttagelser som har gjorts vid kontrollerna under året dessförinnan. F (2016:1344). Intyg om behörighet m.m.Rubriken har denna placering enl. F 2009:941. 21 §21 §Revisorsinspektionen ska lämna de upplysningar och utfärda de intyg om behörighet, yrkesverksamhet eller liknande förhållanden som behöriga myndigheter och organisationer i andra stater inom EES begär. F (2016:1344). Tidigare beteckning 13 §.Information om beslutRubriken införd g. F 2016:445. 22 §22 §Om Revisorsinspektionen registrerar ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den andra staten.Om en revisor har en motsvarande auktorisation som revisor i en annan stat inom EES än Sverige, eller om ett företag har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige, ska Revisorsinspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den staten om inspektionen beslutar omupphävande av auktorisation eller godkännande,avregistrering, ellervarning.Av en underrättelse enligt andra stycket ska skälen för beslutet framgå. Underrättelsen ska göras när beslutet har fått laga kraft. F (2016:1344). Tidigare beteckning 14 §.22 a §22 a §Revisorsinspektionen ska årligen till Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (CEAOB) lämna en sammanställning över beslut om disciplinära åtgärder enligt revisorslagen (2001:883) och över beslut om ingripanden enligt lagen (2016:429) om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision.Revisorsinspektionen ska utan dröjsmål informera CEAOB om ett beslut som har fattats enligt revisorslagen eller enligt lagen om tillsyn över företag av allmänt intresse i fråga om revision, om beslutet innebär ett tidsbegränsat förbud attutöva revisionsverksamhet,underteckna revisionsberättelser,ha ett sådant uppdrag i ett revisionsföretag som avses i 11 § första stycket 3 revisorslagen, ellervara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett företag av allmänt intresse eller ersättare för en sådan befattningshavare. F (2016:1344). Offentliggörande av beslut om disciplinära åtgärderRubriken införd g. F 2016:445. 22 b §22 b §Revisorsinspektionen ska offentliggöra beslut om disciplinära åtgärder på sin webbplats. Besluten ska offentliggöras i avidentifierad form.Om ett offentliggjort beslut har överklagats, ska det anges på webbplatsen i anslutning till beslutet.Ett beslut ska finnas tillgängligt på webbplatsen under minst fem år. F (2016:1344). Avgifter Rubriken har denna placering enl. F 2009:941. 23 §23 §För prövning av ansökan om auktorisation, godkännande eller registrering ska sökanden betala en ansökningsavgift på 3 100 kronor.Om ansökan beviljas, ska revisorn betala en årsavgift på 5 500 kronor och revisionsbolaget en årsavgift på 20 000 kronor. Det som sägs om revisorer och revisionsbolag gäller även för sådana fysiska personer respektive företag som har registrerats som revisor från tredjeland. F (2014:455). Tidigare beteckning 15 §.24 §24 §För prövning av frågor enligt följande bestämmelser ska sökanden betala en avgift: 4 § andra stycket, 6 § andra stycket, 8 § andra stycket, 12 § andra stycket, 13 § andra stycket, 22 och 22 a §§, 25 § andra stycket och 27 § tredje stycket revisorslagen (2001:883). I fråga om avgiftens storlek m.m. gäller 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 ska tillämpas. F (2018:292). Tidigare beteckning 16 §.25 §25 §Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsinspektionen bestämmer storleken på avgifterna. F (2016:1344). Tidigare beteckning 17 §.26 §26 §Revisorsinspektionen ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkommande kvalitetskontroll som utförs av inspektionen. Avgiften ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.Revisorer som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i sådana företag och till hur stora dessa företag är.Revisorsinspektionen får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf. F (2016:1344). Tidigare beteckning 17 a §.27 §27 §Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till Revisorsinspektionen som behövs för att inspektionen ska kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.Om det finns särskilda skäl får inspektionen besluta att ett visst sådant uppdrag som avses i 26 § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild årsavgift. F (2016:1344). Tidigare beteckning 17 b §.28 §28 §Vad som sägs i 26 och 27 §§ om särskild årsavgift gäller även för registrerade revisionsbolag. F (2009:574). Tidigare beteckning 17 c §.Ytterligare föreskrifterRubriken har denna placering enl. F 2009:941. 29 §29 §Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter om teoretisk och praktisk utbildning, revisorsexamen och lämplighetsprov.Revisorsinspektionen får meddela ytterligare föreskrifter även om auktorisation, godkännande och registrering, kvalitetskontroll samt villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Föreskrifterna får innehålla undantag från bestämmelserna i 24 § revisorslagen (2001:883). F (2016:1344). Tidigare beteckning 18 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1995:665 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1995, då förordningen (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer skall upphöra att gälla. Revisorer och revisionsbolag som meddelats godkännande eller auktorisation att gälla från och med d. 1 aug. 1994 och senast från och med d. 1 juli 1995 och som betalat ansökningsavgift enligt äldre bestämmelser skall betala årsavgift först från och med d. 1 juli 1996. 1996:1547 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997. 1997:216 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997. 1998:473 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998. 2000:454 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000. 2001:958 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002. 2004:1150 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005. 2005:5 Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005. 2007:1232 Denna förordning träder i kraft d. 15 jan. 2008. 2008:1047 1.  Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.2.  I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de tidpunkter som anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första stycket i stället vara den 1 januari 2009 respektive den 30 januari 2009. 2009:574 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.2. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska senast d. 30 okt. 2009, med tillämpning av nya 16 § första stycket andra meningen, till Revisorsnämnden anmäla de uppgifter i nya 15 § som inte omfattas av tidigare 11 §. 2009:901 Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2009. Äldre föreskrifter gäller i fråga om storleken på de årsavgifter som tas ut under 2009. 2009:941 Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2009. 2009:1147 Denna förordning träder i kraft d. 27 dec. 2009. 2013:226 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före ikraftträdandet. 2013:739 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt den upphävda 16 § revisorslagen (2001:883) som har inletts före ikraftträdandet. 2014:455 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014. 2016:445 Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2016. 2016:1344 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017. 2018:292 Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018. 2018:640 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:1818 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.