Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 kap. 1 §

Denna lag är tillämplig på försäkringsföretag. Med försäkringsföretag avses försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag eller utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.
Från denna lag får medges undantag för sådana försäkringsföretag som får undantas från försäkringsrörelselagen enligt 1 kap. 20 § samma lag. Frågor om sådana undantag prövas av Finansinspektionen.
För sådana företag som medgivits undantag från denna lag ska i stället sådana föreskrifter som meddelats med stöd av 4 § andra stycket gälla. SFS 2015:713

Hänvisningarna till årsredovisningslagen

1 kap. 2 §

När det i denna lag hänvisas till en bestämmelse i årsredovisningslagen (1995:1554) ska bestämmelsen tillämpas även om den anges gälla för aktiebolag, om inte annat särskilt föreskrivs.
Bestämmelser i årsredovisningslagen som ska tillämpas på större företag och större koncerner ska tillämpas på försäkringsföretag som omfattas av denna lag, om inte annat särskilt föreskrivs.
Bestämmelser i årsredovisningslagen som gäller ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar, om inte annat särskilt föreskrivs.
Om bestämmelsen i årsredovisningslagen hänvisar till en annan bestämmelse i årsredovisningslagen eller till årsredovisningslagen i dess helhet, ska även hänvisningen tillämpas, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag. SFS 2010:2058

Definitioner

1 kap. 3 §

Följande bestämmelser i 1 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 3 § första stycket 2 om definition av andelar,
 • 4 § om vad som avses med koncern, moderföretag, dotterföretag och koncernföretag,
 • 4 a § om vad som avses med ägarintresse,
 • 5 § om vad som avses med intresseföretag,
 • 5 a § om vad som avses med gemensamt styrt företag,
 • 6 § om hänsynstagande till vissa rättigheter hos mellanman m.m.,
 • 7 § om skyldighet för moderföretag och dotterföretag att lämna varandra upplysningar, och
 • 8 och 9 §§ om vad som avses med närstående.
SFS 2015:818

Normgivningsbemyndigande

1 kap. 4 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om
 • 1. löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning i försäkringsföretag som omfattas av denna lag, och
 • 2. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag skall upprätta enligt denna lag.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om i vilken utsträckning denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av första stycket skall tillämpas i sådana företag som helt eller delvis undantagits från lagens tillämpning enligt 1 § tredje stycket.

1 kap. 5 §

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får föreskriva att denna lags bestämmelser, eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag, om koncerner skall gälla för en grupp av företag, som inte utgör en koncern enligt 3 §, men som har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Räkenskapsår för försäkringsföretag

1 kap. 6 §

För försäkringsföretag är kalenderår räkenskapsår om inte annat följer av 3 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078). SFS 1999:1114

2 kap. Allmänna bestämmelser om årsredovisningen

Årsredovisningens upprättande

2 kap. 1 §

Om rörelsen i ett försäkringsföretag omfattar flera försäkringsgrenar, ska även en resultatanalys ingå i årsredovisningen. SFS 2010:2058

Årsredovisningslagens tillämpning

3 kap. Balansräkning och resultaträkning

Uppställningsformer för balans- och resultaträkningarna

3 kap. 1 §

Balansräkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 1 till denna lag. Resultaträkningen skall upprättas enligt den uppställningsform som anges i bilaga 2. Hänvisningar i denna lag till bokstäver eller siffror gäller poster i dessa uppställningsformer, om inte annat framgår.

Årsredovisningslagens tillämpning

3 kap. 2 §

Följande bestämmelser om balansräkningen och resultaträkningen i 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
Vid tillämpningen av 3 kap. 4 § årsredovisningslagen ska det som sägs där om sammanslagning av poster som föregås av arabiska siffror inte gälla för posterna upptagna i schemat för resultaträkningen i bilaga 2 eller för sådana poster i balansräkningen som ska tas upp under Placeringstillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisk (D), Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E) eller Försäkringstekniska avsättningar (DD och EE). SFS 2015:818

Förpliktelse till följd av försäkringsavtal

3 kap. 3 §

En förpliktelse som uppkommit till följd av försäkringsavtal behöver inte tas upp som en eventualförpliktelse. SFS 2015:818

Särskilda regler om indelningen av eget kapital

3 kap. 4 §

Eget kapital ska delas upp på följande sätt:
 • 1. I livförsäkringsföretag som inte får dela ut vinst ska som bundet eget kapital tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Överkursfond, Förlagsinsatser, Konsolideringsfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde, Fond för utvecklingsutgifter och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragspost.
 • 2. I livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond, Fond för verkligt värde och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust och vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
 • 3. I skadeförsäkringsföretag ska eget kapital delas upp i bundet eget kapital och fritt eget kapital eller ansamlad förlust. Under bundet eget kapital ska det tas upp Aktiekapital, Garantikapital, Verksamhetskapital, Förlagsinsatser, Uppskrivningsfond, Reservfond, Kapitalandelsfond och Fond för utvecklingsutgifter. Under fritt eget kapital eller ansamlad förlust ska det tas upp fria fonder, var för sig, balanserad vinst eller förlust samt vinst eller förlust för räkenskapsåret. Balanserad förlust och förlust för räkenskapsåret tas då upp som avdragsposter.
SFS 2015:818

4 kap. Värderingsregler

Årsredovisningslagens tillämpning

4 kap. 1 §

Följande bestämmelser om värderingen i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 2 § om immateriella anläggningstillgångar,
 • 3 § om anskaffningsvärde för anläggningstillgångar,
 • 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
 • 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
 • 6 § om uppskrivning av anläggningstillgångar,
 • 7 och 8 §§ om ianspråktagande av uppskrivningsfonden och fonden för utvecklingsutgifter,
 • 9 § första-fjärde styckena om värdering av omsättningstillgångar,
 • 10 § om värdering av pågående arbeten,
 • 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
 • 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
 • 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta,
 • 13 a § om redovisning enligt kapitalandelsmetoden,
 • 14 § om egna aktier,
 • 14 a–14 d §§ om värdering av finansiella instrument,
 • 14 e § om värdering av säkrade poster,
 • 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån, och
 • 15 a § om avsättningar.
SFS 2015:818

Hur värderingsreglerna ska tilllämpas på ett försäkringsföretags tillgångar och skulder

4 kap. 2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:
 • 1. 2 § tillämpas på immateriella tillgångar (B).
 • 2. 3 § ska tillämpas på samtliga tillgångar, om inte något annat följer av detta kapitel.
 • 3. 4 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 4. a) 5 § ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C) samt dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • b) 5 § andra stycket ska tillämpas endast på placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II), andra finansiella placeringstillgångar (C.III.1-7) samt depåer hos företag som avgivit återförsäkring (C.IV), utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 5. a) 6 och 8 §§ gäller endast skadeförsäkringsbolag och ska tillämpas på placeringstillgångar (C) samt på sådana tillgångar hänförliga till materiella tillgångar och varulager (G.I) som stadigvarande ska innehas eller brukas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • b) Aktier och andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i får inte skrivas upp till högre värde än vad som medges av Finansinspektionen.
 • 6. Uppskrivningsbelopp enligt 6 § får endast användas för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller för avsättning till en uppskrivningsfond (AA.III).
 • 7. 7 § första stycket 2 och andra stycket om användning av uppskrivningsfonden eller fonden för utvecklingsutgifter för att täcka förlust får inte tillämpas.
 • 8. 9 § ska tillämpas på dels fordringar (F), dels kassa och bank (G.II), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som inte stadigvarande ska brukas eller innehas, utom när sådana tillgångar tas upp till sitt verkliga värde.
 • 9. 12 § ska tillämpas på materiella tillgångar och varulager (G.I).
 • 10. 13 a § får om det finns särskilda skäl och efter Finansinspektionens medgivande tillämpas även av andra försäkringsföretag än sådana företag som det hänvisas till i den bestämmelsen.
 • 11. Utgifter och inkomster enligt 14 § tredje stycket för egna aktier ska redovisas mot bundet eget kapital i livförsäkringsaktiebolag som inte får dela ut vinst.
 • 12. Finansiella instrument ska tas upp till sitt verkliga värde om det är förenligt med 14 a §.
 • 13. Försäkringsföretag som omfattas av denna lag får tillämpa 14 b § tredje stycket.
 • 14. Placeringstillgångar för vilka livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (D) ska alltid tas upp till sitt verkliga värde.
SFS 2015:818

4 kap. 3 §

Periodisering av överkurs och underkurs

4 kap. 4 §

Om erlagt belopp för räntebärande värdepapper eller lånefordringar som inte tas upp till sitt verkliga värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554) överstiger eller underskrider det belopp som skall erhållas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs), skall mellanskillnaden periodiseras.
Vid beräkning av anskaffningsvärdet för räntebärande värdepapper och lånefordringar skall sådan periodisering av över- eller underkurs som avses i första stycket beaktas.
En periodisering enligt första stycket får underlåtas under samma förutsättningar som de som anges i 4 kap. 15 § andra meningen årsredovisningslagen. Om en periodisering underlåts skall upplysning om förhållandet lämnas i en not. SFS 2004:1177

Värdering av vissa placeringstillgångar till verkligt värde

4 kap. 5 §

Andra placeringstillgångar (C) än finansiella instrument får tas upp till sitt verkliga värde.
Värdering enligt första stycket får ske bara om alla tillgångar som ingår i en och samma post som föregås av en arabisk siffra eller som tas upp under Byggnader och mark (C.I) värderas på samma sätt. SFS 2011:1556

4 kap. 6 §

Vinster eller förluster som uppkommer när tillgångar tas upp till sitt verkliga värde enligt 5 § denna lag eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554) ska redovisas som särskilda poster i resultaträkningen, om inte värdeförändringen ska redovisas i en fond för verkligt värde enligt 4 kap. 14 d § andra stycket samma lag. SFS 2011:1556

Upplysningar om en alternativ värdering av placeringstillgångar

4 kap. 7 §

Om placeringstillgångar (C) i balansräkningen värderas med utgångspunkt i anskaffningsvärdet, ska upplysningar om en värdering till verkligt värde lämnas i en not. Upplysningarna ska lämnas fördelade på de i balansräkningen enligt bilaga 1 upptagna tillgångsposterna. När placeringstillgångar (C eller D) i balansräkningen värderas till verkligt värde enligt 5 § eller 4 kap. 14 a eller 14 e § årsredovisningslagen (1995:1554), ska på samma sätt upplysningar om en värdering med utgångspunkt i anskaffningsvärdet lämnas i en not. SFS 2011:1556

Förutbetalda anskaffningskostnader

4 kap. 8 §

Direkta och indirekta anskaffningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal skall tas upp som tillgång, om de är av väsentligt värde för den bedrivna rörelsen under kommande år.

Redovisning av försäkringstekniska avsättningar

4 kap. 9 §

De försäkringstekniska avsättningarna (DD och EE) skall motsvara belopp som krävs för att bolaget skall kunna uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anledning av ingångna försäkringsavtal. SFS 2004:1177

5 kap. Noter m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

5 kap. 1 §

Följande bestämmelser om upplysningar i noter i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 3 § om noternas ordningsföljd,
 • 4 § om värderingsprinciper,
 • 5 § om avvikelser från grundläggande redovisningsprinciper,
 • 7 § om jämförelsetal,
 • 8 § om anläggningstillgångar,
 • 9 § om goodwill,
 • 10 § om finansiella instrument,
 • 11 § om uppskrivningsfond,
 • 12 § om fond för verkligt värde,
 • 13 § om långfristiga skulder,
 • 14 § om ställda säkerheter,
 • 15 § om eventualförpliktelser,
 • 16 § om åtaganden till förmån för koncernföretag m.fl.,
 • 17 § första stycket om ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen,
 • 18 § om lån till ledande befattningshavare,
 • 19 § om exceptionella intäkter och kostnader,
 • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
 • 21 § om moderföretag,
 • 22 § om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut,
 • 23 § första stycket och 24 § om transaktioner med närstående,
 • 25 § om ytterligare upplysningar om anläggningstillgångar,
 • 26 § om omsättningstillgångar,
 • 27 § om ytterligare upplysningar om finansiella instrument,
 • 28 § om inköp och försäljningar mellan koncernföretag,
 • 29 och 30 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
 • 31 § om ytterligare upplysningar om långfristiga skulder,
 • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
 • 33 § om konvertibla lån,
 • 34 § om aktiekapitalet,
 • 35 § om disposition av vinst eller förlust,
 • 36 § om skatter,
 • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
 • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
 • 39 och 40 §§ om löner, andra ersättningar och sociala kostnader,
 • 41 § om pensioner och liknande förmåner,
 • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
 • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
 • 44 § om avtal om avgångsvederlag,
 • 45 § om ytterligare upplysningar om moderföretag,
 • 46 § om ytterligare upplysningar om ställda säkerheter,
 • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag, och
 • 49 § om europabolag och europakooperativ.
Vid tillämpningen av 5 kap. 40 och 41 §§ årsredovisningslagen ska samtliga företag som omfattas av denna lag anses som publika aktiebolag.
Upplysningarna ska lämnas i noter. SFS 2015:818

Särskilda regler om upplysningar i noter

5 kap. 2 §

De i 1 § angivna bestämmelserna i 5 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:
 • 1. Utöver värderingsprinciper enligt 4 § ska det anges vilket belopp som respektive värderingsprincip resulterat i.
 • 2. a) 8 § första stycket och 25 § andra stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels byggnader och mark (C.I), dels placeringar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns ett ägarintresse i (C.II).
 • b) 8 § andra stycket och 25 § tredje stycket ska tillämpas på dels immateriella tillgångar (B), dels placeringstillgångar (C), dels sådana materiella tillgångar och varulager (G.I) och övriga tillgångar (G.III) som stadigvarande ska brukas eller innehas.
 • 3. Vid tillämpningen av 15 § ska upplysning lämnas särskilt om
 • a) garantier,
 • b) oåterkalleliga åtaganden som innebär risktagande, varvid åtaganden till följd av återköpstransaktioner ska anges särskilt, och
 • c) övriga eventualförpliktelser.
 • 4. 28 § ska i stället för inköp och försäljning gälla mottagen och avgiven återförsäkring.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 30 § första stycket att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
 • 6. Utöver upplysningar enligt 20 och 37 §§ ska även uppgift lämnas om medelantalet anställda uppdelat på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska medelantalet fritidsombud och specialombud i Sverige anges var för sig.
 • 7. Uppgift enligt 40 § första stycket 2 om löner och ersättningar till anställda ska delas upp på kontorstjänstemän, fälttjänstemän och övriga anställda i Sverige. Dessutom ska ersättningsbeloppen för fritidsombud och specialombud i Sverige anges för varje grupp.
SFS 2015:818
Särskilda regler om övriga upplysningar

5 kap. 2 a §

Utöver det som följer av övriga bestämmelser i denna lag ska årsredovisningen innehålla de upplysningar som anges i 3–6 §§. Upplysningarna ska lämnas i noter. Om det inte står i strid med kravet på överskådlighet, får upplysningarna i stället lämnas i balansräkningen eller resultaträkningen. SFS 2015:818

Upplysningar om tillgångar

5 kap. 3 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om tillgångar:
 • 1. Byggnader och mark som används för den egna verksamheten skall anges.
 • 2. Övriga lån (C.III.5) skall specificeras på belopp för vilka försäkringsbrev utgör huvudsaklig säkerhet och, om resterande belopp är väsentligt, även i övrigt specificeras till storlek och art.
 • 3. Större belopp i posterna Övriga finansiella placeringstillgångar (C.III.7) och Övriga tillgångar (G.III), skall specificeras till storlek och art.
 • 4. Tillgångar för villkorad återbäring (D.1) skall delas upp på tillgångar för vilka försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär placeringsrisk.
 • 5. Förutbetalda anskaffningskostnader (H.II) och Återförsäkrares andel av förutbetalda anskaffningskostnader (II.I) skall anges uppdelade på skadeförsäkringsrörelse och livförsäkringsrörelse.
 • 6. Om det bokförda värdet för räntebärande värdepapper överstiger eller underskrider det belopp som skall infrias på förfallodagen, skall mellanskillnaden anges. Summan av överstigande belopp skall anges för sig och summan av underskridande belopp skall anges för sig.
SFS 2000:75

Upplysningar om avsättningar och eget kapital

5 kap. 4 §

Utöver det som följer av 1 § ska följande upplysningar lämnas om avsättningar och eget kapital:
 • 1. Om avsättningen för kvardröjande risker i posten Ej intjänade premier och kvardröjande risker (DD.1) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 2. Om garanterad återbäring i posten Livförsäkringsavsättning (DD.2) uppgår till väsentligt belopp, ska beloppet anges.
 • 3. Om avvecklingsresultat uppgår till väsentligt belopp ska det anges i en not med fördelning på kategori av skada och belopp. Med avvecklingsresultat avses skillnaden mellan å ena sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets ingång, efter avdrag för under räkenskapsåret gjorda utbetalningar av ersättningar för skador från föregående år, och å andra sidan avsättningen för oreglerade skador från föregående år vid räkenskapsårets slut.
 • 4. Villkorad återbäring (EE.1) ska delas upp på avsättningar som försäkringstagaren direkt respektive indirekt bär risk för.
 • 5. Skadeförsäkringsföretag och livförsäkringsföretag som får dela ut vinst ska lämna närmare upplysningar om det belopp av fritt eget kapital som inte kan anses utdelningsbart med hänsyn till bestämmelserna i 4 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 17 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551) och om de förhållanden som motiverar bedömningen.
 • 6. Livförsäkringsföretag ska lämna upplysning om belopp som inte får användas för vinstutdelning eller förlusttäckning enligt bolagsordning eller stadgar.
 • 7. Garantikapital, verksamhetskapital och förlagsinsatser i annan valuta än redovisningsvalutan ska räknas om enligt växelkursen på balansdagen. Skillnaden mellan det omräknade beloppet och motsvarande belopp vid räkenskapsårets ingång ska
 • – föras mot Balanserad vinst eller förlust i ömsesidiga skadeförsäkringsbolag, ömsesidiga livförsäkringsbolag som får dela ut vinst och försäkringsföreningar som får dela ut vinst, och
 • – föras mot Andra fonder i ömsesidiga livförsäkringsbolag som inte får dela ut vinst och livförsäkringsföreningar som inte får dela ut vinst.
SFS 2015:818

Upplysningar om resultaträkningens poster

5 kap. 5 §

Utöver vad som följer av 1 § skall följande uppgifter lämnas om resultaträkningens poster:
 • 1. I fråga om skadeförsäkring skall anges
 • a) premieinkomsten, brutto,
 • b) premieintäkter, brutto,
 • c) försäkringsersättningar, brutto,
 • d) driftskostnader, brutto, samt
 • e) resultat av avgiven återförsäkring.
 • Posterna skall fördelas på direkt försäkring och mottagen återförsäkring, om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av premieinkomst, brutto.
 • 2. Direkt skadeförsäkring skall fördelas enligt följande försäkringsklasser
 • a) olycksfall och sjukdom,
 • b) motorfordon, ansvar mot tredje man,
 • c) motorfordon, övriga klasser,
 • d) sjöfart, luftfart och transport,
 • e) brand och annan skada på egendom,
 • f) allmän ansvarighet,
 • g) kredit och borgen,
 • h) rättsskydd,
 • i) assistans, samt
 • j) övriga försäkringsklasser.
 • 3. I fråga om livförsäkring skall premieinkomsten anges brutto. Om mottagen återförsäkring utgör tio procent eller mer av denna premieinkomst skall inkomsten fördelas mellan direkt försäkring och mottagen återförsäkring.
 • 4. Premieinkomst för direkt livförsäkring skall fördelas enligt följande indelningsgrunder
 • a) I premier för individuell försäkring,
 • II gruppförsäkringspremier,
 • b) I periodiska premier,
 • II engångspremier,
 • c) I premier för ej återbäringsberättigade avtal,
 • II premier för återbäringsberättigade avtal, samt
 • III premier för livförsäkringsavtal för vilka försäkringstagaren bär risk.
 • 5. Uppgift skall lämnas om det sammanlagda beloppet av total premieinkomst, brutto, för direkt försäkring som avser försäkringsavtal som tecknats av företaget i
 • a) Sverige,
 • b) andra länder som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt
 • c) övriga länder.
 • 6. Det totala beloppet för provisioner för direkt försäkring under räkenskapsåret skall anges i en not.
 • 7. Om kapitalavkastning överförs mellan teknisk och icke-teknisk redovisning i resultaträkningen, skall upplysningar om grunderna för överföringen lämnas i en not.
SFS 1999:603

Upplysningar om koncernföretag och vissa andra företag

5 kap. 6 §

Utöver det som följer av 1 § ska för var och en av posterna under Fordringar (F) och Skulder (HH) upplysningar lämnas om de belopp som avser koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag respektive övriga företag som det finns ett ägarintresse i. SFS 2015:818

6 kap. Förvaltningsberättelse m.m.

Årsredovisningslagens tillämpning

6 kap. 1 §

Följande bestämmelser i 6 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 1 § första-fjärde styckena om förvaltningsberättelsens innehåll,
 • 2 § om förslag till dispositioner av vinst eller förlust m.m.,
 • 2 a § om vissa upplysningar i förvaltningsberättelsen i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
 • 10–14 §§ om hållbarhetsrapport.
Det som sägs i 6 kap. 1 § andra stycket 6–8 årsredovisningslagen om upplysningar om kvotvärde ska dock i stället avse nominellt belopp.
Försäkringsaktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige ska även tillämpa 6 kap. 1 a § årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll.
Försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska även tillämpa 6 kap. 6–9 §§ årsredovisningslagen om bolagsstyrningsrapport. SFS 2016:949

Särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen

6 kap. 2 §

Utöver vad som följer av 1 § skall i förvaltningsberättelsen upplysningar lämnas om
 • 1. skade- respektive livförsäkringsrörelsens tekniska resultat för vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren, och
 • 2. företagets konsolidering med avseende på kapitalstyrka vid utgången av vart och ett av de fem senaste räkenskapsåren.

Resultatanalys

6 kap. 3 §

Försäkringsföretag ska i resultatanalysen, fördelat på försäkringsgrenar, lämna upplysningar om försäkringstekniska avsättningar (DD och EE), återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar (E), intäkter, kostnader och rörelseresultat. SFS 2010:2058

7 kap. Koncernredovisning

Koncernredovisningens upprättande

7 kap. 1 §

Försäkringsföretag som är moderföretag och sådana finansiella holdingföretag som avses i 1 kap. 1 § andra stycket skall för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2 §.

Årsredovisningslagens tillämpning

7 kap. 2 §

Följande bestämmelser om koncernredovisning i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 2 och 3 a §§ om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 • 4 § 1–4 om koncernredovisningens delar,
 • 5 § om dotterföretag som ska omfattas av koncernredovisningen,
 • 6 § om överskådlighet, god redovisningssed och rättvisande bild,
 • 7 § andra stycket om valuta,
 • 8 § första meningen om allmänna krav på koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen,
 • 9 § om innehav utan bestämmande inflytande,
 • 10 § om balansdag,
 • 12 § om enhetliga principer för koncernredovisningen och årsredovisningen,
 • 13 § om elimineringar mellan koncernföretag,
 • 15 § om förändringar i koncernens sammansättning,
 • 16 och 17 §§ om dotterföretag och vissa andra företag,
 • 18–23 §§ om hur dotterföretag ska räknas in i koncernredovisningen,
 • 25–30 §§ om hur andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag ska räknas in i koncernredovisningen,
 • 31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering, och
 • 31 a–31 c §§ om hållbarhetsrapport för koncernen.
Vid tillämpningen av 7 kap. 31 a § årsredovisningslagen ska moderföretaget anses som ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. SFS 2016:949

Särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas

7 kap. 3 §

De i 2 § angivna bestämmelserna i 7 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med följande avvikelser:
 • 1. I stället för det som sägs i 2 § första stycket 2 a) ska gälla att moderföretagets koncernredovisning har upprättats och reviderats enligt den lagstiftning som i den staten har tillkommit i enlighet med rådets direktiv 91/674/EEG av den 19 december 1991 om årsbokslut och sammanställd redovisning för försäkringsföretag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG.
 • 2. I stället för den hänvisning som i 2 § tredje stycket görs till bestämmelser om ingivande och kungörande gäller en hänvisning till 8 kap. 5, 5 a och 6 §§ denna lag.
 • 3. I stället för den i 10 § föreskrivna tiden gäller en tid om sex månader.
 • 4. Det som anges i 12 § första och tredje styckena om att andra värderingsprinciper får användas än i moderföretagets årsredovisning och att koncernföretagens tillgångar, avsättningar och skulder inte behöver räknas om, gäller även tillgångar vars värdering påverkar eller bestämmer försäkringstagarnas rättigheter och avsättningar som värderas med regler specifika för försäkringsrörelse. I sådant fall ska upplysning om detta lämnas i en not.
 • 5. Fråga om tillstånd enligt 17 § att utelämna uppgifter om dotterföretag och vissa andra företag prövas av Finansinspektionen.
SFS 2015:818

Allmänna regler för koncernredovisningen

7 kap. 4 §

För koncernredovisningen gäller i tillämpliga delar
 • 1. de allmänna bestämmelserna om årsredovisningen i 2 kap. 2 §, med undantag för hänvisningarna till 2 kap. 1–3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554),
 • 2. bestämmelserna om balansräkning och resultaträkning i 3 kap., med det tillägget att det som avsatts till kapitalandelsfonden ska tas upp i koncernbalansräkningen som bundet eget kapital under Andra fonder (AA.V),
 • 3. bestämmelserna om värderingsregler i 4 kap.,
 • 4. bestämmelserna om noter m.m. i 5 kap., med undantag för 2 § 5 och hänvisningarna till 5 kap. 21, 29, 30 och 45 §§ årsredovisningslagen, samt
 • 5. bestämmelserna om upplysningarna i förvaltningsberättelsen i 6 kap. 1 § första stycket och 2 §, med undantag för hänvisningen till 6 kap. 2 § första stycket årsredovisningslagen.
Trots första stycket 4 får uppgifter enligt 5 kap. 40 § tredje stycket tredje meningen och 5 kap. 41 § andra stycket tredje meningen årsredovisningslagen utelämnas i fråga om dotterföretag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska dock de lämnade uppgifterna innefatta även löner och andra förmåner från koncernföretag. SFS 2015:818
Koncernredovisning i moderföretag som omfattas av IAS-förordningen

7 kap. 5 §

Företag som avses i 1 § och som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 297/2008, ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:
 • 1. 1 § om skyldighet att upprätta koncernredovisning,
 • 2. 2 § när det gäller hänvisningarna till
 • a) 7 kap. 2 och 3 a §§ årsredovisningslagen (1995:1554) om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 • b) 7 kap. 4 § 4 samma lag om förvaltningsberättelse,
 • c) 7 kap. 12 § första stycket samma lag om enhetliga värderingsprinciper,
 • d) 7 kap. 31 § andra och tredje styckena samma lag om koncernens system för intern kontroll och riskhantering,
 • e) 7 kap. 31 a–31 c §§ samma lag om hållbarhetsrapport för koncernen,
 • 3. 3 § 1, 2 och 4 när det gäller hänvisningen till 7 kap. 12 § första stycket årsredovisningslagen, med särskilda regler om när koncernredovisning inte behöver upprättas,
 • 4. 4 § när det gäller hänvisningarna till
 • a) 2 kap. 2 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till årsredovisningslagens bestämmelser i 2 kap. 5 § om form m.m. och 2 kap. 7 § om undertecknande,
 • b) 3 kap. 4 § denna lag om indelningen av eget kapital,
 • c) 5 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till följande bestämmelser i 5 kap. årsredovisningslagen:
 • 18 § om lån till ledande befattningshavare,
 • 20 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,
 • 32 § om ytterligare upplysningar om lån till ledande befattningshavare,
 • 37 § om ytterligare upplysningar om anställda,
 • 38 § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,
 • 40 § första stycket 1 och andra och tredje styckena om löner och andra ersättningar,
 • 41 § om pensioner och liknande förmåner,
 • 42 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,
 • 43 § om suppleanter och vice verkställande direktör,
 • 44 § om avtal om avgångsvederlag, och
 • 48 § om ersättningar till revisorer och revisionsföretag,
 • d) 5 kap. 2 § 3 denna lag med särskilda regler om upplysningar i noter,
 • e) 5 kap. 3 § 4 denna lag om villkorad återbäring,
 • f) 5 kap. 4 § 1 och 3–5 denna lag om avsättningar och eget kapital,
 • g) 6 kap. 1 § denna lag, i den del som paragrafen hänvisar till 6 kap. 1 § första-tredje styckena årsredovisningslagen om förvaltningsberättelsens innehåll, och
 • h) 6 kap. 2 § denna lag om särskilda upplysningar i förvaltningsberättelsen.
Företaget behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 § om upplysningarna lämnas på någon annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats. SFS 2016:949

8 kap. Offentlighet

Registreringsmyndighet

8 kap. 1 §

Bolagsverket är registreringsmyndighet för försäkringsföretag. SFS 2004:254

Årsredovisningslagens tillämpning

8 kap. 2 §

Följande bestämmelser i 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
 • 14 och 15 §§ om publicering av årsredovisningen,
 • 15 a § om offentliggörande av bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport, och
 • 16 § 2 om utelämnande av uppgift i koncernredovisningen.
SFS 2016:949

Uppgifter om anmärkningar enligt försäkringsrörelselagen

8 kap. 3 §

Årsredovisningens avlämnande till revisorerna

8 kap. 4 §

Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret skall lämnas till revisorerna och lekmannarevisorerna senast en månad före ordinarie stämma. SFS 1999:1115

Ingivande till registreringsmyndighet

8 kap. 5 §

Försäkringsföretag ska ge in bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen för det förflutna räkenskapsåret till registreringsmyndigheten inom en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen blivit fastställda.
På kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören teckna bevis om att balansräkningen och resultaträkningen har fastställts. Uppgift ska också lämnas om fastställelsedagen. Beviset ska även innehålla uppgift om stämmans beslut när det gäller försäkringsföretagets vinst eller förlust.
Med en bestyrkt kopia jämställs vid tillämpningen av denna lag ett elektroniskt original. SFS 2009:36

8 kap. 5 a §

Handlingar som avses i 5 § får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten.
Ett bevis om fastställelse enligt 5 § andra stycket får undertecknas med en elektronisk underskrift.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om
 • 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 5 §,
 • 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och
 • 3. den elektroniska underskriften enligt andra stycket.
SFS 2016:567

8 kap. 5 b §

Registrering i försäkringsregistret

8 kap. 5 c §

Registreringsmyndigheten ska registrera årsredovisning och revisionsberättelse för försäkringsaktiebolag i försäkringsregistret.
Registreringen ska göras på svenska. Om ett försäkringsaktiebolag som en registrering avser begär det, ska registreringen dessutom göras på något annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska.
Den som begär att en registrering ska göras på något annat språk än svenska ska, om inte registreringsmyndigheten beslutar något annat, ge in en översättning till det språket av de uppgifter eller handlingar som ska registreras. Översättningen ska vara gjord av en översättare som är auktoriserad eller har motsvarande utländsk behörighet. SFS 2007:1462

Kungörande

8 kap. 6 §

När årsredovisning och revisionsberättelse enligt 5 och 5 a §§ har getts in till registreringsmyndigheten, ska myndigheten kungöra detta i en tidning.
I fråga om försäkringsaktiebolag ska en kungörelse skrivas på samma språk som registreringen i försäkringsregistret. SFS 2007:1462

Vite

8 kap. 7 §

Verkställande direktör eller styrelseledamot i ett försäkringsföretag som enligt denna lag skall ge in redovisningshandling eller revisionsberättelse till registreringsmyndigheten, kan av myndigheten föreläggas vid vite att fullgöra denna skyldighet.
Fråga om utdömande av vitet prövas av registreringsmyndigheten. SFS 2000:824

Koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8 kap. 8 §

Detta kapitel tillämpas också på koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9 kap. Delårsrapport

Skyldighet att lämna delårsrapport

9 kap. 1 §

Bestämmelser om företag som skall lämna delårsrapport finns i 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. SFS 2007:543
Årsredovisningslagens tillämpning

9 kap. 2 §

Bestämmelserna om delårsrapport i 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas med undantag för 1 § första stycket och andra stycket andra och tredje meningarna samt hänvisningen i 2 § första stycket till 8 kap. 3 b §. En delårsrapport i ett försäkringsaktiebolag som ges in till registreringsmyndigheten ska registreras enligt 8 kap. 5 c § denna lag. SFS 2007:1462

10 kap. Överklagande

10 kap. 1 §

Finansinspektionens och registreringsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. SFS 2018:803

SFS 1995:1560

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.
2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift i 11 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.
3. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall inte tillämpas på nedskrivning som har gjorts före lagens ikraftträdande.
4. Belopp som har avsatts till uppskrivningsfond före lagens ikraftträdande får användas för erforderlig nedskrivning av värdet på andra anläggningstillgångar, om det finns särskilda skäl för en sådan utjämning. I så fall skall upplysning om detta lämnas i not.
5. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som upprättas enligt denna lag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § denna lag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

SFS 1996:1146

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1996.

SFS 1998:11

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången i fråga om det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1998.

SFS 1998:1551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:228

 • Denna lag träder i kraft den 1 maj 1999.
 • Beträffande ansökningar som vid utgången av april månad 1999 har kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen skall frågan, huruvida det är regeringen eller Finansinspektionen som skall pröva ansökningen, avgöras enligt äldre bestämmelser.
 • Beslut som har meddelats före ikraftträdandet skall överklagas enligt äldre bestämmelser. Detsamma gäller beslut i ärenden efter sådan ansökan som avses under 2.

SFS 1999:603

 • Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 samt tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 1999.
 • Försäkringsbolag som med stöd av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:600) om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713) tillämpar där angivna äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpa äldre föreskrifter i 3 kap. 3 §, 4 kap. 9 §, 5 kap. 3–5 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 4 § och bilaga 1 och 2 till lagen.
 • Äldre föreskrifter i 4 kap. 2 § 6 gäller för den uppskrivningsfond som livförsäkringsbolag innehar vid ingången av det räkenskapsår som påbörjats den 1 januari 2000. Uppskrivningsfonden skall redovisas som bundet eget kapital, om inte föreskrifterna i 2 skall tillämpas.

SFS 1999:1114

 • Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
 • De nya föreskrifterna skall tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.
 • Understödsföreningar får tillämpa äldre föreskrifter i 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar för det första räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. En sådan tillämpning skall anmälas till Finansinspektionen före den 1 januari 2000.
 • Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för den första årsredovisning som en understödsförening upprättar enligt lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.
 • Föreskrifterna i 4 kap. 5 § tredje stycket årsredovisningslagen skall inte tillämpas på nedskrivning som en understödsförening har gjort före ikraftträdandet av denna lag.

SFS 1999:1115

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. (I övrigt se övergångsbestämmelser för SFS 1999:603.)

SFS 2000:44

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2000.

SFS 2000:75

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2000. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om redovisningen för räkenskapsår som har avslutats före lagens ikraftträdande.

SFS 2000:824

 • Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
 • Registreringsärenden, som har kommit in till Finansinspektionen men i vilka inspektionen inte har fattat beslut före ikraftträdandet, skall överlämnas till Patent- och registreringsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2002:1064

 • Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2002.
 • För räkenskapsår som inleds under första halvåret 2003 skall uppgift om sjukfrånvaron avse tiden efter den 30 juni 2003.

SFS 2003:488

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2003 eller senare.

SFS 2003:773

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2003.

SFS 2004:254

 • Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 • Ärenden som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2004:585

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

SFS 2004:976

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

SFS 2004:1177

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004.
2. Ett företag som upprättar koncernredovisning med tillämpning av de redovisningsstandarder som har antagits enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder får föra över belopp som i koncernredovisningen har avsatts till kapitalandelsfonden till fritt eget kapital.
3. Äldre bestämmelser i 4 kap. 1, 2 och 5 §§ får tillämpas för räkenskapsår som avslutas senast den 31 december 2006.
4. Företag som tillämpar punkten 3 skall tillämpa 4 kap. 3 och 6 §§, 5 kap. 4 § samt bilaga 1 i deras äldre lydelser.

SFS 2004:1178

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.
SFS 2010:692

SFS 2006:567

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2006.
2. Om det i en förvaltningsberättelse som har upprättats mellan den 1 januari 2006 och den 1 juli 2006 har lämnats upplysningar om nominellt belopp för aktier, skall dessa upplysningar anses likvärdiga med upplysningar om kvotvärde.

SFS 2006:572

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

SFS 2006:873

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

SFS 2007:369

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. Bestämmelserna i 7 kap. 3 § får dock tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2006.

SFS 2007:543

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

SFS 2007:874

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.

SFS 2007:1462

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2008.

SFS 2008:95

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

SFS 2008:1234

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

SFS 2009:36

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

SFS 2010:688

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.

SFS 2010:692

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

SFS 2010:1264

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

SFS 2010:1526

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 december 2010.

SFS 2010:2058

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011 och tillämpas på räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010.
2. Äldre bestämmelser ska alltjämt tillämpas för understödsföreningar som med stöd av 7 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) tillämpar lagen (1972:262) om understödsföreningar.
3. Medel som i ett försäkringsaktiebolag som får dela ut vinst har tillförts överkursfonden före den 1 april 2011 utgör även därefter bundet eget kapital. I årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2010 ska de tas upp under reservfonden.

SFS 2011:1556

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2013:452

1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2013.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har kommit in till Finansinspektionen före ikraftträdandet.

SFS 2015:713

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

SFS 2015:818

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

SFS 2016:567

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

SFS 2016:949

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.
2. Lagen tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

SFS 2018:803

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.