Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kontoföringsförordning (1999:146) KontoföringsförordningenDenna förordning upphör enligt F (2016:69) att gälla den 1 mars 2016.Utfärdad den 11 mars 1999.Utkom från trycket den 30 mars 1999Kommentaren uppdaterad per 1 juli 20111 §1 §Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter omstorleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket,kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 1 §,en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 §, ochvilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen. F (2009:590). 2 §2 §Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.3 §3 §Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet. F (2005:386). 4 §4 §När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, ochdet ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år.5 §5 §I 4 a kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare. F (2009:590). Förutv. 5 § upphävd g. F 2001:920. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:146 Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.Genom förordningen upphävs aktiekontoförordningen (1989:845). 2000:1104 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001. 2001:920 Regeringen föreskriver att 5 § kontoföringsförordningen (1999:146) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001. 2005:386 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086). 2009:590 Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.