Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrättDenna lag har enligt lag (2002:93) upphört att gälla den 1 april 2002.Angående övergångsbestämmelser, se lag (2002:93).Förarbeten1999:459 Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:217.Utfärdad den 3 juni 1999.Utkom från trycket den 16 juni 1999Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.Regeringen får i fråga om en ekonomisk förening som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt 1 § lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt besluta attutvidga tillståndet till att avse även en annan fastighet eller göra någon annan ändring av tillståndet, samtlämna ett sådant medgivande eller ställa ett sådant villkor som sägs i 3 § lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om den kommun i vilken föreningen bedriver sin verksamhet har tillstyrkt ändringen av verksamheten.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:459 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1999.