Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079) Utfärdad den 2 december 1999.Utkom från trycket den 17 december 1999Kommentaren genomgången per 1 januari 2019Kommentaren genomgången per 1 juli 20181 §1 §För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) skall avgifter betalas med följande belopp: undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1 200 kronor,undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685 kronor.Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. F (2014:548). Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 1 § upphävd g. F 2014:548. 2 §2 § [Ny beteckning – 1 § – g. F (2014:548).] Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1999:1166 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före d. 1 jan. 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000. 2004:359 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004. 2. Tillståndsärenden som avses i 11 och 15 §§ revisionslagen (1999:1079) som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning. 2014:548 Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.