Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Utkom från trycket den 17 december 1999

Utfärdad den 2 december 1999.

1 §

För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) skall avgifter betalas med följande belopp:

  1. undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1 200 kronor,

  2. undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685 kronor.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

SFS 2014:548

2 §

[[Ny beteckning – 1 § – g. F (2014:548).]]

SFS 2014:548

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:1166

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före d. 1 jan. 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.

SFS 2004:359

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Tillståndsärenden som avses i 11 och 15 §§ revisionslagen (1999:1079) som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

SFS 2014:548

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2014.