Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företagFörarbeten2000:35 Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127.2002:154 Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.2004:67Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139.2004:326Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.2005:925Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.2006:1381Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10.2007:554Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.2008:279Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.2010:2065Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.2011:765Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.2013:570Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.2014:978Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.2015:716Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38.2016:55Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.2017:687Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.Utfärdad den 10 februari 2000.Utkom från trycket den 22 februari 2000Lagens tillämpningsområde1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda paragraf. Definitioner2 §2 §I denna lag avses med försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samtvärdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, ochAIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2017:687). Lagen 2004:67, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.3 §3 §Med stadgar avsesbolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,reglemente i en sparbank ellerstadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening eller en ekonomisk förening. Lag (2010:2065). Särskild redogörelse4 §4 §Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för verksamheten.Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan. Lag (2014:978). 5 §5 §En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag6 §6 §Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan. 7 §7 §Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att påbörja verksamheten. 8 §8 § Upphävd g. Lag (2015:716). Bemyndiganden9 §9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla. Lag (2015:716). Överklagande 10 §10 §Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2000:35 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2000. 2002:154 Denna lag träder i kraft d. 27 april 2002. 2004:67 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004.2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. 2004:326 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2005:925 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006. 2006:1381 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007. 2007:554 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007. 2008:279 Denna lag träder i kraft d. 23 juli 2008. 2010:2065 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2011:765 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2013:570 Denna lag träder i kraft d. 22 juli 2013. 2014:978 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014. 2015:716 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2016:55 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016. 2017:687 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. F (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.