Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2003:37) om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen (1991:614)

Rubriken har denna lydelse enl. F 2004:389.

Utfärdad den 30 januari 2003.

Utkom från trycket den 18 februari 2003

1 §

En underrättelse enligt 7 kap. 23 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) skall beträffande en bostadslägenhet avfattas enligt formulär 1 och beträffande en lokal enligt formulär 2.

2 §

Om en underrättelse som avses i 1 § inte har tagits in i eller fogats vid en sådan ansökan om avhysning som avses i 7 kap. 28 § bostadsrättslagen (1991:614) eller en stämningsansökan, skall Kronofogdemyndigheten eller den domstol till vilken ansökan har getts in se till att bostadsrättshavaren delges en sådan underrättelse samtidigt med ansökningen. Kronofogdemyndigheten eller domstolen är skyldig att på lämpligt sätt genast underrätta sökanden eller käranden om innehållet i 7 kap. 23 § första och tredje styckena bostadsrättslagen och om åtgärden att underrätta bostadsrättshavaren.

SFS 2006:792

3 §

Meddelande till socialnämnden enligt 7 kap. 23 § första stycket 1 b) bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 3.

SFS 2004:389

4 §

Underrättelse till socialnämnden enligt 7 kap. 9 § andra stycket 2 bostadsrättslagen (1991:614) skall avfattas enligt formulär 4.

SFS 2004:389

Formulär 1

Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få tillbaka bostadslägenhet trots att årsavgiften inte har betalats i tid

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften inom tre veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Bostadsrättsföreningen måste lämna meddelande om uppsägningen till socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen.

SFS 2004:389

Formulär 2

Underrättelse till bostadsrättshavare om möjlighet att få tillbaka lokal trots att årsavgiften inte har betalats i tid

Ni underrättas härmed om att Ni har möjlighet att få tillbaka nyttjanderätten till Er lägenhet, om Ni betalar årsavgiften inom två veckor från det att Ni har fått del av denna underrättelse.

En bostadsrättshavare som inte betalar årsavgiften i tid förlorar nyttjanderätten till sin lägenhet och kan därför bli uppsagd till avflyttning. Som uppsägning räknas också stämningsansökan eller ansökan om avhysning. Enligt bestämmelser i bostadsrättslagen kan bostadsrättshavaren dock få tillbaka sin lägenhet trots att han eller hon har blivit uppsagd. Bostadsrättshavaren måste då betala årsavgiften inom en viss tid.

Även om bostadsrättshavaren betalar inom denna tid kan han eller hon ändå förlora nyttjanderätten till lägenheten. Om årsavgiften vid upprepade tillfällen har betalats för sent kan nämligen bostadsrättshavaren anses ha åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att han eller hon skäligen inte bör få behålla lägenheten.

Formulär 3

Meddelande till socialnämnd om uppsägning av bostadsrättshavare på grund av försummad betalning av årsavgiften

  1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer

  2. Bostadsrättshavarens namn och postadress

  3. Bostadslägenhetens storlek (antal rum

  4. Belopp som bostadsrättshavaren skall betala för att få tillbaka lägenheten med angivande av förfallodagen och den ränta som fordras

  5. Bostadsrättsföreningens postgiro- eller bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning av årsavgiften

SFS 2004:389

Formulär 4

Underrättelse till socialnämnden om störningar i boendet beträffande bostadsrätt

  1. Bostadsrättsföreningens namn, postadress och telefonnummer

  2. Bostadsrättshavarens namn och postadress

  3. Den bostadslägenhet som störningarna kommer från

  4. Vilka störningar som har förekommit

SFS 2004:389

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:37

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2003.

SFS 2004:389

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2006:792

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.