Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om bostadsrättslagen (1991:614)2

dels att i 7 kap. 13 § samt 8 kap. 1, 4 och 5 §§ ordet ”kronofogdemyndigheten” skall bytas ut mot ”Kronofogdemyndigheten”,

dels att 8 kap. 3 § skall ha följande lydelse.

8 kap.

8 kap. 3 §

3Ansökan om tvångsförsäljning skall göras hos Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:710

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.
Senaste lydelse av 7 kap. 13 § 2003:31 8 kap. 1 § 1995:1464 8 kap. 4 § 1995:1464 8 kap. 5 § 1995:1464.
Senaste lydelse 1997:370.