Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:135 Utkom från trycket den 12 april 2007Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;utfärdad den 29 mars 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13, rskr. 2006/07:126. föreskrivs att 17 § lagen (2006:595) om europakooperativ skall ha följande lydelse.17 §17 §Om Bolagsverket finner att det inte finns något hinder mot en ansökan enligt 16 §, skall verket kalla europakooperativets borgenärer. Kallelsen skall innehålla ett föreläggande för den som motsätter sig flyttningen av säte att senast viss dag skriftligen anmäla detta till verket. Bolagsverket skall dock inte kalla de borgenärer, vilkas anspråk avser en fordran på lön eller annan ersättning som omfattas av lönegarantilagen (1992:497).Kallelsen skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Bolagsverket skall skicka en särskild underrättelse om kallelsen till Skatteverket och till Kronofogdemyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)