Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:872 Utkom från trycket den 27 november 2007Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 15 november 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2, rskr. 2007/08:28. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/25/EG av den 21 april 2004 om uppköpserbjudanden (EUT L 142, 30.4.2004, s. 12, Celex 32004L0025). att 7 kap. 32 § årsredovisningslagen (1995:1554) skall ha följande lydelse.7 kap.32 §32 § Senaste lydelse 2006:565.Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder skall tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:1–3 §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,12 § första stycket om värderingsprinciper, och14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:4 § om uppgifter om taxeringsvärden,12 § om lån till ledande befattningshavare,15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,22 § om pensioner och liknande förmåner,23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och25 § om avtal om avgångsvederlag, och31 §, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll.Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall skall förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av december 2007.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)