Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt;

Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

dels att 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, och närmast före 1 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk signatur

1 kap. 6 §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

6 kap.

6 kap. 2 §

Vad som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena, 1 a § och 2 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar. Det som föreskrivs om handling eller ärende i 16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag
Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
  • 1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,
  • 2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
  • 3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.

SFS 2008:85

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.