Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:511);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551) ska ha följande lydelse.

30 kap.

30 kap. 2 §

2 Den som
  • 1. lämnar osann uppgift i ett sådant intyg eller sådan annan handling enligt denna lag som upprättas i elektronisk form,
  • 2. i ett ärende enligt denna lag oriktigt intygar att en elektronisk handling överensstämmer med originalet, eller
  • 3. lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen i en försäkran som enligt förordning som ansluter till denna lag lämnas på heder och samvete och som upprättas i elektronisk form,
  • döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader.
Det som sägs i första stycket gäller också den som begår en sådan gärning som avses i första stycket 3 av grov oaktsamhet.
Om brott som avses i första stycket är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

SFS 2008:88

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.
Senaste lydelse 2006:486.