Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 4 och 10 §§ bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 kap. 4 §

2 Ett årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Årsbokslutet ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form. Beloppen i årsbokslutet ska anges i svenska kronor.
När årsbokslutet upprättas, ska följande bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) tillämpas:
 • 1 kap. 3 § om vad som avses med andelar och nettoomsättning samt om de tillägg som ska göras till nettoomsättningen,
 • 1 kap. 4–6 §§ om koncern- och intresseföretagsdefinitioner,
 • 2 kap. 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
 • 2 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
 • 2 kap. 7 § om undertecknande,
 • 3 kap. 1 och 2 §§ om balans- och resultaträkningarnas innehåll,
 • 3 kap. 3 och 4 §§ om uppställningsformer,
 • 3 kap. 9 § om avsättningar,
 • 3 kap. 13 § första stycket om extraordinära poster,
 • 4 kap. 1 och 2 §§ om vad som är anläggningstillgångar och omsättningstillgångar,
 • 4 kap. 3 § om anskaffningsvärdet för anläggningstillgångar,
 • 4 kap. 4 § om avskrivning av anläggningstillgångar,
 • 4 kap. 5 § om nedskrivning av anläggningstillgångar,
 • 4 kap. 9 § om värdering av omsättningstillgångar,
 • 4 kap. 10 § om värdering av pågående arbeten,
 • 4 kap. 11 § om varulagrets anskaffningsvärde,
 • 4 kap. 12 § om redovisning till bestämd mängd och fast värde,
 • 4 kap. 13 § om omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta, och
 • 4 kap. 15 § om periodisering av vissa belopp vid upptagande av lån.

6 kap. 10 §

3Ett förenklat årsbokslut ska bestå av en resultaträkning och en balansräkning. Det ska upprättas enligt god redovisningssed och i vanlig läsbar form eller i elektronisk form.
I fråga om undertecknande av årsbokslutet gäller 2 kap. 7 § årsredovisningslagen (1995:1554) i tillämpliga delar.

SFS 2008:90

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.
Senaste lydelse 2007:134.
Senaste lydelse 2006:874.