Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i revisionslagen (1999:1079);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i revisionslagen (1999:1079) ska införas två nya paragrafer, 2 a och 40 a §§, samt närmast före 2 a och 40 a §§ två nya rubriker av följande lydelse.

Undertecknande med elektronisk signatur

2 a §

En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får undertecknas med avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Straff

40 a §

Den som lämnar osann uppgift i en handling enligt denna lag som upprättas i elektronisk form döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år.

SFS 2008:91

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.