Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1975:417) om sambruksföreningar

dels att 20 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

5 a §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

20 §

2 Bestämmelserna i 16 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 16 kap. 1 § till 3 kap. 6 § och 14 kap. 3 § ska därvid avse 8 § respektive 18 § fjärde stycket denna lag. Det som föreskrivs om handling eller ärende i 16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag.

SFS 2008:93

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMaria Wetterling(Jordbruksdepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.
Senaste lydelse 1987:671.