Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 2 §

2 Följande bestämmelser om årsredovisningens innehåll i 2 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) ska tillämpas:
  • 1 § första stycket om årsredovisningens delar,
  • 2 § om överskådlighet och god redovisningssed,
  • 3 § om rättvisande bild,
  • 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper,
  • 5 § om form och språk,
  • 6 § om valuta, samt
  • 7 § första och femte–sjunde styckena om årsredovisningens undertecknande.

SFS 2008:95

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarMATS ODELLSonja Daltung(Finansdepartementet)
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.
Senaste lydelse 1999:1114.