Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar

dels att nuvarande 15 g § ska betecknas 15 h §,

dels att 2, 4–7, 8 d, 10, 11, 13, 13 d, 16 och 28 §§ samt rubriken närmast före den tidigare upphävda 27 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 2 a, 7 a, 15 g, 20 a, 27 och 27 a §§, samt närmast före 7 a, 27 a och 28 §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 §

1 En anmälan för registrering enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt och lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).
En anmälan enligt första stycket eller en sådan ansökan enligt de angivna lagarna som ska handläggas av registreringsmyndigheten får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.
En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan av en förening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

2 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

4 §

2 En anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 3 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 9 kap. 2 och 3 §§ bostadsrättslagen (1991:614), 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller 5 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska ange
 • 1. föreningens postadress,
 • 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress samt, om postadressen avviker från hemvistet, även hemvist för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, verkställande direktören, vice verkställande direktörerna, firmatecknarna och person som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar,
 • 3. hur föreningens firma tecknas.
Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete
 • 1. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 2 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen, 2 kap. 1 § lagen om kooperativ hyresrätt respektive 3 § lagen om sambruksföreningar,
 • 2. att, om enligt stadgarna eller enligt beslut som har fattats vid sammanträde med medlemmarna föreningen inte får börja sin verksamhet förrän visst eller vissa villkor har uppfyllts, villkoret i fråga är uppfyllt,
 • 3. att de i första stycket 2 angivna personerna inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken eller är i konkurs; i fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 • 4. att föreningens revisorer uppfyller de i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar angivna behörighetskraven och, när det är fråga om en förening enligt sistnämnda lag, de i 8 kap. 5 § samma lag angivna behörighetskraven,
 • 5. att uppgifterna i anmälan om val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om vem som har fått bemyndigande enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 6. att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, revisorer, firmatecknare och enligt 6 kap. 11 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar bemyndigad person har åtagit sig uppdragen.

5 §

3 Till en anmälan som avses i 4 § ska fogas
 • 1. två kopior av föreningens stadgar, och
 • 2. en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna.

5 a §

4 Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 4 § ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.
Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

6 §

5 Vid en anmälan för registrering enligt 6 kap. 15 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska 4 § första stycket och andra stycket 3 tillämpas.
Om anmälan inte endast avser en ändring av hemvist eller postadress, ska 4 § andra stycket 3, 5 och 6 tillämpas.

7 §

6 Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 14 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en bostadsrättsförening ska föreningen lämna in
 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll,
 • 2. två kopior av stadgarna i deras nya lydelse.
I sådana fall som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar ska en anmälan för en ekonomisk förening som avses i den lagen eller en kooperativ hyresrättsförening innehålla en försäkran på heder och samvete av styrelsen att underrättelse enligt det sistnämnda lagrummet har ägt rum.
Vid anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen lämna in en kopia av föreningsstämmans protokoll.

Revisorer

7 a §

En anmälan enligt 8 kap. 18 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete
 • 1. att uppgifterna i anmälan om val av revisor eller revisorssuppleant stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 2. att de personer som har utsetts till revisor eller revisorssuppleant uppfyller de behörighetskrav som anges i 8 kap. 3 och 4 §§ lagen om ekonomiska föreningar och, om 8 kap. 5 § samma lag är tillämplig, de krav som anges i den paragrafen samt att de angivna personerna har åtagit sig uppdragen.
Första stycket gäller inte
 • 1. en anmälan som endast avser en ändring av hemvist, postadress eller huvudansvarig för revisionsbolag, och
 • 2. en anmälan om att skyldigheten att ha auktoriserad eller godkänd revisor har upphört.

8 d §

7 Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte ska tecknas av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, ska 4 § första stycket 2 och 3 och andra stycket 3 och 6 tillämpas.

10 §

Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 16 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att likvidationen ska fortsätta ska 4 § första stycket och andra stycket 3–6 tillämpas.

11 §

En anmälan för registrering enligt 11 kap. 17 § tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av beslut att likvidationen ska upphöra och föreningens verksamhet återupptas ska innehålla en försäkran på heder och samvete
 • 1. att likvidationsanledning enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna inte föreligger, samt
 • 2. att utskiftning inte har ägt rum.
Till anmälan ska fogas
 • 1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och
 • 2. en kopia av revisorernas yttrande.
Vid anmälan ska 4 § första stycket och andra stycket 3–6 tillämpas.

13 §

8 Till en ansökan enligt 12 kap. 11 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska det fogas en försäkran på heder och samvete från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/ 2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer9 och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska det till ansökan också fogas en försäkran på heder och samvete att en underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om ekonomiska föreningar har skett.
I 12 kap. 11 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.

13 d §

10 Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 17 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av förening som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 4 §.
Till anmälan ska det vidare fogas
 • 1. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och
 • 2. en försäkran på heder och samvete att de personer som har utsetts till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdragen.

15 g §

11 Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.
Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten.

16 §

12 Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen (1991:614), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska för varje förening sammanföras i akter.

20 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.
Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 16 § får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

Upprättande av försäkran elektroniskt

27 §

13 En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Ingivning av handlingar som har upprättats elektroniskt

27 a §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

Bestyrkande av kopior m.m.

28 §

Kopior som ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.
En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 27 a § tillämpas.
Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både original och kopia, ska originalhandlingen återställas.

SFS 2008:104

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2004:354.
Senaste lydelse 2002:107.
Senaste lydelse 2002:107.
Senaste lydelse 2004:609.
Senaste lydelse 1992:1456.
Senaste lydelse 2003:38.
Senaste lydelse 2003:1048.
Senaste lydelse 2008:22.
EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).
Senaste lydelse 2008:22.
Senaste lydelse av tidigare 15 g § 2001:894.
Senaste lydelse 2002:107.
Tidigare 27 § upphävd genom 1992:409.