Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630);

Regeringen föreskriver i fråga om bostadsrättsförordningen (1991:630)

dels att 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införa en ny paragraf, 19 a §, och närmast före 19 a § en ny rubrik av följande lydelse.

5 §

1 En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614).
Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till ansökningshandlingen.

Elektronisk ansökan

19 a §

En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller denna förordning som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.
Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar ska tillämpas.

SFS 2008:105

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2004:361.