Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

Regeringen föreskriver i fråga om stiftelseförordningen (1995:1280)

dels att nuvarande 2 g § ska betecknas 2 h §,

dels att 3, 4, 5 a, 7 a, 7 b och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas fyra nya paragrafer, 2 g, 3 a, 3 b och 12 a §§, av följande lydelse.

2 g §

1 Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.
Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten.

3 §

En anmälan eller ansökan som avses i stiftelselagen (1994:1220) eller i denna förordning ska vara skriftlig.
Anmälan eller ansökan får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela.

3 a §

En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller, om stiftelsen har förvaltare, av en företrädare för förvaltaren.
En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som myndigheten får meddela.

3 b §

Handlingar som ska fogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till tillsynsmyndigheten eller registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela. Myndigheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

4 §

Kopior som ges in enligt denna förordning, stiftelselagen (1994:1220) eller lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.
En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 3 b § tillämpas.
Om en handling som har upprättats i pappersform har getts in i både original och kopia, ska originalhandlingen återställas.

5 a §

2 Till en anmälan för registrering enligt 10 kap. 2 § eller 3 § första stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) av revisor ska det fogas en kopia av en av revisorn undertecknad bekräftelse på att han eller hon har åtagit sig uppdraget. Undertecknande får ske med elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

7 a §

3 Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant eller bemyndigad att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § andra stycket eller 23 § andra stycket stiftelselagen (1994:1220) inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.
Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

7 b §

4 Om den som anmäls som förvaltare är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan enligt 10 kap. 2 eller 3 § stiftelselagen (1994:1220) ges in en kopia av registreringshandling eller annan handling som avser den anmälde.
Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa identiteten hos förvaltaren.

12 §

Handlingar som avser en anmälan till stiftelseregistret ska hos registreringsmyndigheten biläggas stiftelseregistret. Sådana handlingar ska för varje stiftelse sammanföras i akter.
Handlingar som ges in till tillsynsmyndighetens ska hos denna sammanföras i akter för varje stiftelse. Handlingarna ska sammanföras med de handlingar som avser anmälan till stiftelseregistret, om tillsynsmyndigheten är en länsstyrelse som också är registreringsmyndighet för stiftelsen.

12 a §

Vid sökning efter uppgifter som avser en stiftelse som inte längre är registrerad får endast organisationsnummer och stiftelsens namn användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan stiftelsen avregistrerades.
Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 12 § får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt stiftelsens namn användas som sökbegrepp.

SFS 2008:106

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSten Andersson(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse av tidigare 2 g § 2001:896.
Senaste lydelse 2005:351.
Senaste lydelse 2004:610.
Senaste lydelse 2004:610.