Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);

Regeringen föreskriver i fråga om handelsregisterförordningen (1974:188)1

dels att 9 § ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 1 g § ska betecknas 1 h §,

dels att 3, 4, 7, 8, 10, 12 och 14 §§ samt rubrikerna närmast före 4 och 13 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 1 g, 1 i, 4 a–4 c, 13 a, 15 och 16 §§, av följande lydelse.

1 g §

2 Information som ska lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i en handling som har kommit in till registreringsmyndigheten, om den enskilde har tagit del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det, ska dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.
Om informationen inte innehåller uppgift i en sådan handling som avses i första stycket, ska det framgå av informationen att handlingen behandlas av myndigheten.

1 i §

Vid sökning efter uppgifter som avser näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp, om det har förflutit mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om ideell förening och registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbegrepp.
Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 15 kap. 2 § första stycket 1 och 2 sekretesslagen (1980:100) samt organisationsnummer och firma användas som sökbegrepp.

3 §

När en firma avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslut och för kungörande antecknas i registret.

Ansökningar och anmälningar

4 §

3 En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.
Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.
I 9 och 13 §§ handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller.

4 a §

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

4 b §

Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som myndigheten får meddela. Registreringsmyndigheten får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska signaturer som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

4 c §

Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.
En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas.

7 §

4 Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.
Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.
Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma.

8 §

5 Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska det ges in
 • 1. stadgar eller motsvarande dokument,
 • 2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ, och
 • 3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är i konkurs.
En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas med elektronisk signatur enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

10 §

6 En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan ska det ges in
 • 1. uppgift om sökandens firma, och
 • 2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall en redogörelse för dess innehåll.

12 §

7 För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:
 • 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag, ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 000 kronor,
 • 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 800 kronor,
 • 3. vid anmälan om ändring av säte, 800 kronor, och
 • 4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 500 kronor.
Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.
Någon avgift ska inte betalas för
 • 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 • 2. registrering enligt 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,
 • 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
 • 4. avregistrering av firma och kungörande därav,
 • 5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,
 • 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats.

Underrättelser

13 a §

Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och firma.

14 §

8 I följande fall ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om en vidtagen registreringsåtgärd:
 • 1. vid registrering av en bolagsman i ett handelsbolag,
 • 2. vid registrering av en revisor för en i handelsregistret införd näringsidkare,
 • 3. vid avregistrering av en bolagsman eller revisor som avses i 1 och 2.
Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen sändas till den som åtgärden berör på hans eller hennes folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet. Om den som åtgärden berör är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som är uppgiven i ärendet.
Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse, om det är uppenbart att en underrättelse inte fyller något syfte.

15 §

Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten.

16 §

När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

SFS 2008:108

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse av 9 § 2002:745.
Senaste lydelse av tidigare 1 g § 2001:930.
Senaste lydelse 2002:745.
Senaste lydelse 2004:611.
Senaste lydelse 1999:276.
Senaste lydelse 1992:1455.
Senaste lydelse 2004:32.
Senaste lydelse 2004:611.