Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §

2 I denna lag avses med
 • 1. försäkringsbolag: försäkringsaktiebolag och ömsesidigt försäkringsbolag som omfattas av försäkringsrörelselagen (1982:713),
 • 2. understödsförening: förening som avses i 1 kap. 1 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,
 • 3. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 11 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och institut för elektroniska pengar enligt 1 kap. 2 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
 • 4. finansiellt företag: de företag som anges i 1–3 samt
 • a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder,
 • c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,
 • d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om värdepappersmarknaden och
 • e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
 • 5. finansiell företagsgrupp: grupp av företag som avses i 9 kap. 1 § lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar eller annan grupp av företag på vilka, enligt föreskrift meddelad med stöd av 13 kap. 1 § 33 samma lag, bestämmelserna om finansiell företagsgrupp ska tillämpas, och
 • 6. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

SFS 2008:279

Denna lag träder i kraft den 23 juli 2008.
På regeringens vägnarMATS ODELLSonja Daltung(Finansdepartementet)
Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169.
Senaste lydelse 2007:554.