Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 12 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar2 beteckningen "konkurrenslagen (1993:20)" ska bytas ut mot beteckningen "konkurrenslagen (2008:579)".


SFS 2008:596

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner som vid ikraftträdandet prövas enligt konkurrenslagen (1993:20) eller som förbjudits enligt den lagen.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.
Senaste lydelse av 12 kap. 12 § 2008:3.