Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Rättelseblad: Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

Obs! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2008:610. Rättelsen avser ordet “i” i rubriken.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 32 och 38 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 32 §

Till en ansökan enligt 23 kap. 20 § aktiebolagslagen (2005:551) ska det fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer1 och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
I 23 kap. 20 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.

1 kap. 38 §

Till en ansökan enligt 24 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551) ska fogas en försäkran på heder och samvete från bolagens styrelser eller verkställande direktörer om att delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av delningen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.
I 24 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bestämmelser om andra handlingar som ska fogas till ansökan.

SFS 2008:610R

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2008.
2. Sådan försäkran som avses i 1 kap. 32 och 38 §§ ska anses omfatta även en försäkran om att fusionen respektive delningen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) eller att prövning av fusionen eller delningen inte pågår enligt den lagen.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).