Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.;

Regeringen föreskriver att 2, 3, 7, 9, 14 och 15 §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

1 Lantmäteriet är den registeransvariga myndigheten.

3 §

2 De register som avses i 1 § får användas för att samla in, lagra och bearbeta uppgifter för handläggningen av registreringsärenden samt för att tillhandahålla uppgifter till myndigheter och till allmänheten om registrerade föreningar och samfälligheter.

7 §

3 Om en samfällighetsförening har beslutat att styrelsens säte ska flyttas till ett annat län, ska föreningen, sedan beslutet registrerats, avregistreras i den del av registret där föreningen dittills varit registrerad och i stället registreras i den del av registret som avser det län där föreningens styrelse enligt beslutet kommer ha sitt säte.

9 §

4 Lantmäteriet ska underrätta Skatteverket om nyregistreringar, avregistreringar och adressändringar i samfällighetsföreningsregistret.
En underrättelse till Skatteverket ska innehålla uppgift om
  • 1. föreningens organisationsnummer,
  • 2. föreningens firma,
  • 3. föreningens säte,
  • 4. föreningens adress, och
  • 5. datum för registrering eller avregistrering.
Motsvarande underrättelse ska lämnas till Skatteverket om vägföreningar och vägsamfälligheter som bildats enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller samfälligheter som bildats med stöd av lagen (1966:700) om vissa gemensamhetsanläggningar och som tilldelats organisationsnummer, om registret innehåller sådana uppgifter.

14 §

5 Lantmäteriet får sälja de personuppgifter som enligt 5 § har lämnats för införande i de register som avses i 1 §. Uppgifterna får lämnas ut via terminal.
Om den registrerade har anmält till Lantmäteriet att uppgifterna inte får användas för direktreklam, får uppgifterna inte säljas för sådant ändamål.

15 §

6 Lantmäteriet får meddela ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2008:696

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.
På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONUlf Yngvesson(Miljödepartementet)
Senaste lydelse 1995:1456.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 1995:1456.
Senaste lydelse 2003:965.
Senaste lydelse 1995:1456.
Senaste lydelse 1995:1456.