Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

Regeringen föreskriver att 3 kap. 1 § aktiebolagsförordningen (2005:559) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 kap. 1 §

1 I ärenden som rör registrering enligt denna förordning ska för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:
  • 1. vid en anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 900 kronor,
  • 2. vid en anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 200 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 000 kronor,
  • 3. vid en anmälan om fusion enligt 23 kap. 25 eller 48 § aktiebolagslagen (2005:551) eller om delning enligt 24 kap. 27 § samma lag, 1 000 kr,
  • 4. vid en anmälan enligt 25 kap. 8 § aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat om likvidation, 1 000 kronor,
  • 5. vid en anmälan enligt 25 kap. 45 § tredje stycket aktiebolagslagen att bolagsstämman har beslutat att likvidationen ska upphöra, 500 kronor,
  • 6. vid annan registreringsanmälan, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.

SFS 2008:735

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2008:24.