Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar;

Regeringen föreskriver att 25 § förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar ska ha följande lydelse.

25 §

1 I ärenden om registrering enligt denna förordning ska för registrering och kungörande samt för handläggning och prövning avgifter betalas med följande belopp:
  • 1. vid anmälan för registrering av en förening, 1 400 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 1 100 kronor,
  • 2. vid anmälan enligt 11 kap. 1 § fjärde stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar att föreningsstämma beslutat om likvidation, 800 kronor,
  • 3. vid anmälan om fusion enligt 12 kap. 17 eller 38 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,
  • 4. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska ske, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor.
Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 4 betalas för varje sådan firma.
Avgift ska inte betalas för registrering av
  • 1. ändrad postadress,
  • 2. förhållanden som en likvidator ska anmäla,
  • 3. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren,
  • 4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 12 kap. 37 § lagen om ekonomiska föreningar.
Avgift ska inte heller betalas för registrering av beslut enligt 11 kap. 18 § andra stycket första meningen, 12 kap. 19 § lagen om ekonomiska föreningar eller för registrering av beslut om att avregistrera firma efter en dom om upphävande av firmaregistrering.
Avgift ska betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en anmälan om registrering har påbörjats.

SFS 2008:736

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2008:22.