Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);

Regeringen föreskriver att 12 § handelsregisterförordningen (1974:188) ska ha följande lydelse.

12 §

1 För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:
 • 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,
 • ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,
 • 2. vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i dess
 • lydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor,
 • 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor, och
 • 4. vid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 400 kronor.
Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.
Någon avgift ska inte betalas för
 • 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,
 • 2. registrering enligt 16 § första-tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,
 • 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande
 • eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,
 • 4. avregistrering av firma och kungörande därav,
 • 5. registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,
 • 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.
Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.
Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats.

SFS 2008:737

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.
På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 2008:108.