Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:737 Utkom från trycket den 2 september 2008Förordning om ändring i handelsregisterförordningen (1974:188);utfärdad den 21 augusti 2008.Regeringen föreskriver att 12 § handelsregisterförordningen (1974:188) ska ha följande lydelse.12 §12 § Senaste lydelse 2008:108. För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag,ideell förening eller registrerat trossamfund, 1 200 kronor, eller, om sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 900 kronor,vid anmälan av ändring av firma eller av bifirma eller av firma i desslydelse på främmande språk, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor,vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 700 kronor, ochvid ansökan eller anmälan om registrering i annat fall, 600 kronor, eller, om sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk signatur, 400 kronor.Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådan firma. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje firma eller bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.Någon avgift ska inte betalas förregistrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,registrering enligt 16 § första-tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörandeeller om ändring av enbart efternamn eller postadress,avregistrering av firma och kungörande därav,registrering av firma som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering ges in.Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)