Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1995:665) om revisorer

dels att 17 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 17 a–17 c §§, av följande lydelse.

17 §

1 Revisorsnämnden ska ta ut en avgift av sökanden för avläggande av revisorsexamen, högre revisorsexamen och lämplighetsprov. Revisorsnämnden bestämmer storleken på avgifterna.

17 a §

Revisorsnämnden ska ta ut en avgift för sådan periodiskt återkommande kvalitetskontroll som utförs av nämnden. Avgiften ska betalas av de revisorer som ska vara föremål för kontroller.
Revisorer som har revisionsuppdrag i företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, ska betala avgiften i form av en särskild årsavgift. Denna ska bestämmas med hänsyn till det antal revisionsuppdrag som varje revisor den 1 november varje år har i sådana företag samt till hur stora dessa företag är.
Revisorsnämnden får meddela föreskrifter om avgifter enligt denna paragraf.

17 b §

Revisorer ska senast den 15 november varje år lämna de uppgifter till Revisorsnämnden som behövs för att nämnden ska kunna besluta om de särskilda årsavgifternas storlek.
Om det finns särskilda skäl, får nämnden besluta att ett visst sådant uppdrag som avses i 17 a § andra stycket helt eller delvis inte ska påverka storleken på en särskild årsavgift.

17 c §

Vad som sägs i 17 a och b §§ om särskild årsavgift gäller även för registrerade revisionsbolag.

SFS 2008:1047

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om de årsavgifter som tas ut under 2009, ska de tidpunkter som anges i 17 a § andra stycket och 17 b § första stycket i stället vara den 1 januari 2009 respektive den 30 januari 2009.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMJacob Aspegren(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2005:5.