Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1176) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

Denna lag2 träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

SFS 2008:1235

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarMATS ODELLSonja Daltung(Finansdepartementet)
Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97.
Senaste lydelse 2005:936.