Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1173) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

 

1.2 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.

SFS 2008:1236

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9, rskr. 2008/09:97.
Senaste lydelse 2005:918.