Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)

dels att 1 kap. 7 a § och 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 b §, av följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 7 a §

1 Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska följande handlingar ges in:
 • 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning eller sammanläggning,
 • 2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.
I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av varje slag som finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen.

2 kap.

2 kap. 14 §

2 När ett aktiebolag registreras antecknas
 • 1. bolagets organisationsnummer,
 • 2. dagen för bolagets bildande,
 • 3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap. 47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),
 • 4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,
 • 5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,
 • 6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och
 • 7. bolagets postadress.
Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta antecknas.
Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet antecknas.
Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk, ska lydelsen antecknas.
Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna, ska syftet antecknas.

2 kap. 15 b §

I aktiebolagsregistret får för varje bolag antecknas
 • 1. e-postadress och telefonnummer, och
 • 2. om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad.

SFS 2009:38

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a § i sin äldre lydelse även efter denna tidpunkt.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2007:384.
Senaste lydelse 2005:815. Ändringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.