Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:65 Utkom från trycket den 24 februari 2009Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 12 februari 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163. föreskrivs att 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.5 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2004:1185. En revisor är ersättningsskyldig enligt de grunder som anges i 1 §. Revisorn ansvarar även för skada som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakas av revisorns medhjälpare. I fall som avses i 3 kap. 1 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn endast för skada på grund av oriktiga uppgifter som revisorn eller revisorns medhjälpare har haft skälig anledning att anta var oriktiga.Om ett revisionsbolag är revisor, är det bolaget och den som är huvudansvarig för revisionen som är ersättningsskyldiga.Denna lag träder i kraft med den 15 mars 2009.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)