Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter2

dels att 26 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 19 a och 20 a §§, av följande lydelse.

19 a §

Bestämmelserna i andra–fjärde styckena tillämpas när
  • 1. olika delar av en byggnad eller annan anläggning hör till skilda fastigheter,
  • 2. minst en del av anläggningen hör till en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme,
  • 3. en del av anläggningen ingår i en samfällighet, och
  • 4. samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening.
En medlem i föreningen ska följa de regler som kan finnas i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten.
Medlemmen ska hålla noggrann tillsyn över att det som sägs i andra stycket fullgörs också av
  • 1. personer som hör till medlemmens hushåll eller som besöker honom eller henne som gäster,
  • 2. personer som medlemmen har inrymt i sin del av anläggningen, eller
  • 3. personer som för medlemmens räkning utför arbete i medlemmens del av anläggningen.
Om en medlem åsidosätter sina skyldigheter enligt andra eller tredje stycket eller om en nyttjanderättshavare åsidosätter de skyldigheter som enligt samma stycken åligger en medlem, får föreningen föra talan mot medlemmen.

20 a §

Vid fastighetsbildning enligt 3 kap. 1 b § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska lantmäterimyndigheten se till att en samfällighet som tillförsäkrar en ägarlägenhetsfastighet sådana rättigheter som avses i 3 kap. 1 a § första stycket 2 nämnda lag förvaltas av en samfällighetsförening.
I fall som avses i första stycket får lantmäterimyndigheten hålla sammanträde enligt 20 § första stycket för bildande av en samfällighetsförening även om delägare i samfälligheten inte har begärt det.

26 §

3 Registrering av en samfällighetsförening sker på ansökan av föreningens styrelse. Har sammanträde för bildande av föreningen hållits enligt 20 § andra stycket andra meningen eller 20 a § andra stycket, får registrering ske också på ansökan av den som har hållit sammanträdet.
Vid ansökningshandlingen ska fogas två bestyrkta kopior av stadgarna samt en bestyrkt kopia av protokoll från sammanträde enligt 20 §.
Ansökningshandlingen ska innehålla uppgift om föreningens postadress samt styrelseledamöternas fullständiga namn, bostads- och postadress och telefon. Om särskild firmatecknare har utsetts, ska uppgift lämnas också om denne.

SFS 2009:184

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170.
Lagen omtryckt 1987:128.
Senaste lydelse 1995:830.