Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:245 Utkom från trycket den 7 april 2009Lag om ändring i lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 19 mars 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185. föreskrivs att 14 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse.14 §14 §Om en stiftelse med stöd av ett beslut som regeringen har meddelat före ikraftträdandet står under tillsyn av någon annan myndighet än länsstyrelsen i det län där stiftelsens förvaltning huvudsakligen utövas, ska beslutet vid tillämpningen av stiftelselagen (1994:1220) anses som ett beslut enligt 9 kap. 1 § tredje stycket den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)