Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i permutationslagen (1972:205);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 4 §§ permutationslagen (1972:205) ska ha följande lydelse.

3 §

Avser ärende om permutation ändrad ändamålsbestämning för egendom av mera betydande värde eller uppkommer i ärendet fråga av särskild vikt från allmän synpunkt, ska Fideikommissnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för avgörande.

4 §

Fideikommissnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.
Kammarkollegiets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2009:247

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ett ärende som Kammarkollegiet med stöd av 3 § har överlämnat till regeringen före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
3. Äldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av Kammarkollegiets beslut, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKMagnus Medin(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.