Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 3 §

Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten inträder
  • 1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då överstiger det angivna gränsbeloppet, eller
  • 2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna överstiger gränsbeloppet.
Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet.
Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna enligt första stycket inte är uppfyllda:
  • 1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
  • 2. stiftelser som är moderstiftelser,
  • 3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
  • 4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
  • 5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting,
  • 6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
  • 7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

SFS 2009:249

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKLotta Hardvik Cederstierna(Justitiedepartementet)
Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.