Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:714 Utkom från trycket den 30 juni 2009Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;utfärdad den 17 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298. föreskrivs i fråga om lagen (2006:595) om europakooperativSenaste lydelse av6 § 2008:10rubriken närmast före 6 § 2008:10. dels att 6 § ska upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå, dels att 8 och 40 §§ ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2008:10. Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 29.2 i SCE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap. 23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har vunnit laga kraft. När det gäller föreningar som driver finansieringsrörelse tillämpas i stället 12 kap. 22 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.40 §40 § Senaste lydelse 2008:10. Bolagsverkets beslut att avskriva en anmälan om registrering eller att vägra registrering får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller verkets beslut i ett tillståndsärende enligt 16 §, verkets beslut om att vägra utfärda intyg enligt 8 eller 20 § samt verkets beslut enligt 39 §. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Finansinspektionens beslut i ett ärende enligt 13 § och Skatteverkets beslut om hinder mot flyttning av säte enligt 16 a § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Länsstyrelsens beslut i ett ärende enligt 36 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Bolagsverkets beslut i ett ärende enligt 37 § får överklagas hos allmän domstol i den ort där lednings- eller förvaltningsorganet har sitt säte. Ett beslut enligt 37 § första stycket får överklagas inom tre veckor från den dag då europakooperativet fick del av beslutet. Ett beslut enligt 37 § andra stycket får överklagas inom tre veckor från dagen för beslutet.Vid överklagande enligt fjärde stycket gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden.1. Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fusioner där fusionsplan eller fusionsavtal har upprättats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)