Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2009:780 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.;utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 36 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.Senaste lydelse av 36 § 2005:1124. ordet "länsrätten" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "förvaltningsrätten" i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)