Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2009:821 Utkom från trycket den 7 juli 2009Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220);utfärdad den 25 juni 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290. föreskrivs att i 9 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220) ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnita Wickström(Justitiedepartementet)