Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:686 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346. föreskrivs Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/49/EG av den 18 juni 2009 om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG vad gäller krav på offentlighet för medelstora företag och skyldigheten att upprätta sammanställd redovisning (EUT L 164, 26.6.2009, s. 42, Celex 32009L0049). i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) dels att 7 kap. 1, 5 och 32 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 a §, av följande lydelse.7 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1999:1112. Ett moderföretag ska för varje räkenskapsår upprätta koncernredovisning enligt denna lag, om inte annat följer av 2, 3 eller 3 a §.3 a §3 a §Ett moderföretag behöver inte upprätta koncernredovisning, om moderföretagets samtliga dotterföretag är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Koncernredovisning ska dock upprättas, om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1999:1112. Koncernredovisningen ska omfatta samtliga dotterföretag, om inte annat följer av andra eller tredje stycket.Ett dotterföretag behöver inte omfattas av koncernredovisningen, om företaget är av ringa betydelse med hänsyn till kravet i 6 § på rättvisande bild. Om två eller flera dotterföretag tillsammans har mer än sådan ringa betydelse, ska de dock omfattas av koncernredovisningen.Ett dotterföretag behöver inte heller omfattas av koncernredovisningen, ombetydande och varaktiga hinder i väsentlig grad begränsar moderföretagets möjligheter att utöva sitt inflytande över dotterföretaget,nödvändig information för att upprätta koncernredovisningen inte kan fås utan oskälig kostnad eller inom rimlig tid, ellerandelarna i dotterföretaget innehas tillfälligt och uteslutande i avsikt att säljas vidare.Ett företag som tillämpar andra eller tredje stycket ska i en not upplysa om skälen för detta.32 §32 § Senaste lydelse 2009:34. Ett företag som omfattas av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder ska tillämpa enbart följande bestämmelser i detta kapitel:1–3 a §§ om skyldighet att upprätta koncernredovisning,4 § första stycket 4 om förvaltningsberättelse,7 § vad gäller hänvisningarna till 2 kap. 5 § om språk och form och 2 kap. 7 § om undertecknande,12 § första stycket om värderingsprinciper,14 § vad gäller hänvisningarna till följande bestämmelser i 5 kap.:4 § om uppgifter om taxeringsvärden,12 § om lån till ledande befattningshavare,15 § första och tredje styckena om en ekonomisk förenings eget kapital,18 § om medelantalet anställda under räkenskapsåret,18 b § om könsfördelningen bland ledande befattningshavare,20 § första stycket 1 samt andra och tredje styckena samt 21 § om löner, ersättningar och sociala kostnader,22 § om pensioner och liknande förmåner,23 § om tidigare styrelse och verkställande direktör,24 § om suppleanter och vice verkställande direktör, och25 § om avtal om avgångsvederlag,31 § första stycket, vad gäller hänvisningarna till 6 kap. 1 och 2 a–4 §§ om förvaltningsberättelsens innehåll, och31 § andra och tredje styckena om koncernens system för intern kontroll och riskhantering.Ett företag som avses i första stycket behöver inte lämna upplysningar enligt 6 kap. 1 §, om upplysningarna lämnas på annan plats i redovisningen. I sådant fall ska förvaltningsberättelsen för koncernen innehålla en hänvisning till den plats där uppgifterna har lämnats.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som avslutas närmast efter den 31 juli 2010.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)