Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:690 Utkom från trycket den 28 juni 2010Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554);utfärdad den 17 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346. föreskrivs i fråga om årsredovisningslagen (1995:1554) att punkten 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:1173) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.1.Senaste lydelse 2008:1236. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2004. Bestämmelserna i 4 kap. 14 f och 14 g §§ får dock tillämpas först för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2011.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.BEATRICE ASKJacob Aspegren(Justitiedepartementet)