Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:762 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i lagen (2006:595) om europakooperativ;utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372. föreskrivs att 31 § lagen (2006:595) om europakooperativ ska ha följande lydelse.31 §31 §Ett europakooperativ ska upprätta årsredovisning och, i förekommande fall, koncernredovisning i enlighet med de bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) som är tillämpliga på ekonomiska föreningar.När det gäller europakooperativ som ger ut elektroniska pengar, driver finansieringsrörelse eller tillhandahåller betaltjänster tillämpas 2 kap. 9 § sjätte stycket lagen (2002:149) om elektroniska pengar, 12 kap. 28 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive 3 kap. 9 § andra stycket lagen (2010:751) om betaltjänster i stället för första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)