Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 18 § bostadsrättslagen (1991:614) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 18 §

Talan om ersättning vid inlösen eller för intrång eller för annan skada som en bostadsrättshavare orsakas med anledning av ett beslut om godkännande enligt 16 § första stycket 2 ska väckas vid fastighetsdomstolen. I fråga om inlösen och ersättning gäller expropriationslagen (1972:719) i tilllämpliga delar.

SFS 2010:828

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med anledning av ett beslut om godkännande som har meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska hänvisningen till expropriationslagen (1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMAnita Wickström(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.