Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter2

dels att i 15, 46, 53, 54 och 66 §§ samt rubriken närmast före 66 § ordet "fastighetsdomstol" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "mark- och miljödomstol" i motsvarande form,

dels att 3 § ska ha följande lydelse.

3 §

3 Lagens bestämmelser om fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad, annan anläggning eller naturreservat som har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 3, 4 eller 5.
Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.
Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § första stycket 1 eller 2 ska vid tillämpningen av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe.
När talan ska föras i fråga om samfälligheter enligt 1 § första stycket 5 tillämpas bestämmelserna om stämningsmål i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

SFS 2010:999

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMHenrik Matz(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364.
Lagen omtryckt 1987:128.

Senaste lydelse av

54 § 1987:670

66 § 2008:544.

Senaste lydelse 1998:837.